Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby szkół i placówek oświatowych Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w roku 2023

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Bielany m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 01-882 Warszawa, ul. Stefana Żeromskiego 29
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-08-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Bielany m.st. Warszawy
  ul. Stefana Żeromskiego 29
  01-882 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 015740544
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://dbfobielany.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby szkół i placówek oświatowych Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w roku 2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa komputerów typu AiO i komputerów wolnostojących na potrzeby szkół i placówek oświatowych Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w roku 2023Dostawa laptopów na potrzeby szkół i placówek oświatowych Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w roku 2023
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał jedną dostawę sprzętu komputerowego (komputerów typu AIO lub komputerów wolnostojących wraz z monitorami lub laptopów) o wartości brutto nie mniejszej niż 50 000 zł brutto.Warunek powyższy znajduje zastosowanie niezależnie od tego na ile części zamówienia składana jest oferta.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-09-11

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach