Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Instytutu Technik Wytwarzania Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa.

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji ogłasza przetarg

 • Adres: 02-524 Warszawa, ul. Narbutta
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 849 97 95 , fax. 22 849 94 34
 • Data zamieszczenia: 2019-11-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji
  ul. Narbutta 85
  02-524 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 849 97 95, fax. 22 849 94 34
  REGON: 15540000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wip.pw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Instytutu Technik Wytwarzania Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Instytutu Technik Wytwarzania Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa. Przedmiot zamówienia nie został przez Zamawiającego podzielony na części. Przedmiot zamówienia został zamieszczony w załączniku nr 2 - opis przedmiotu zamówienia stanowiący integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach realizacji umowy musi być zakupiony w oficjalnym kanale sprzedaży. Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach niniejszej umowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany. Przez stwierdzenie "fabrycznie nowy" należy rozumieć przedmiot umowy opakowany oryginalnie (opakowanie musi być nienaruszone i posiadać zabezpieczenie zastosowane przez producenta). Przedmiot zamówienia musi być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. Przez "wadę fizyczną" należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. We wszystkich przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SIWZ. Użyte w SIWZ określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami: lub równoważne. Proponowane rozwiązania równoważne muszą być o takich samych parametrach użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych lub je przewyższać. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30231300-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w Rozdziale VIII ust 1 stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ; 3) zaświadczenia o których mowa w Rozdziale VIII ust 3 niniejszej SIWZ. 4) firmowe materiały informacyjne (karty katalogowe, ulotki, foldery) celem potwierdzenia spełnienia parametrów technicznych; 5) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych - w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie; 6) pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeżeli dotyczy); 7) uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy); 8) zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów, jeśli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego – w formie oryginału (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach