Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego ogłasza przetarg

 • Adres: 61-871 Poznań, ul. Królowej Jadwigi
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8355000, 8355063 , fax. 618 330 087
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego
  ul. Królowej Jadwigi
  61-871 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8355000, 8355063, fax. 618 330 087
  REGON: 32785300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.awf.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych dla Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. 2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienie został podzielony na 2 części. 3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. • Część 1 – drobny sprzęt komputerowy • Część 2 - urządzenia sieciowe 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4a i 4 b do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 5. Przedstawione przez Zamawiającego nazwy należy traktować jako formę określenia rodzaju i jakości urządzeń. Wszystkie wskazane nazwy należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów i standardów jakościowych. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, jednakże podane przez zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełnienia zamawiający będzie oczekiwał. W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca musi złożyć szczegółową specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia, zgodnie z wyszczególnieniem elementów (właściwości) innych równoważnych niż wymagane przez zamawiającego. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego lub potwierdzenia równoważności zaoferowanych parametrów Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia opisu technicznego w odniesieniu do zapisów w SIWZ, który musi zawierać, co najmniej nazwę, typ, model/wersje i numer katalogowy oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia. 7. Termin dostawy stanowi jedno z kryterium oceny ofert, które opisano w części XVIII SIWZ, jednakże nie może być dłuższy niż 10 dni. 8. Wykonawca będzie realizował sukcesywne dostawy do wartości złożonej oferty. 9. Wykonawca udzieli gwarancji na zaoferowany przedmiot zamówienia - gwarancja producenta nie krótsza niż jeden rok. 10. Wykonawca będzie realizował dostawy sukcesywnie na podstawie zamówienia przesłanego przez Zamawiającego za pomocą faksu lub mailem w terminie zgodnym z ofertą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Ofertę stanowi druk „Formularz oferty” wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. Wykonawca załącza do oferty w szczególności wypełniony załącznik nr 4a i 4b do SIWZ: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 2. W przypadku, gdy oferta została podpisana przez osobę nieupoważnioną do reprezentowania Wykonawcy należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach