Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz kserokopiarek na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-323 Szczecin, ul. Gen. Sikorskiego 3
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 48 50 563 , fax. 091 48 57 603
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  ul. Gen. Sikorskiego 3 3
  70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 48 50 563, fax. 091 48 57 603
  REGON: 00543335300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mopr.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz kserokopiarek na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego i oprogramowania, których szczegółowy opis i parametry techniczne oraz ilość znajdują się w załączniku nr 1a do siwz dla części 1 oraz kserokopiarek, których szczegółowy opis i parametry techniczne oraz ilość znajdują się w załączniku nr 1b do siwz. 2. Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, wyspecjalizowanych systemów wspomagających prace wydziałów/oddziałów, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. Komputer powinien zapewniać komfortową równoczesną pracę na programie POMOST STD firmy Sygnity i dowolnym pakiecie biurowym. 3. Kod CPV: dla części I zamówienia 30 21 40 00-2 Stacje robocze 30 23 13 00-0 Monitory ekranowe 30.21.31.00-6 Komputery przenośne 48 62 00 00-0 Systemy operacyjne 30 23 21 10-8 Drukarki laserowe 30 23 72 80-5 Akcesoria zasilające 30 12 51 10-5 Toner do drukarek laserowych 31 15 40 00-0 Bezprzestojowe źródła energii dla części II zamówienia 30 12 11 00-4 Urządzenia fotokopiujące 4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych tj. ofert na sprzęt komputerowy i oprogramowanie lub kserokopiarki o parametrach minimalnych co najmniej takich jak wymienione w załączniku nr 1a lub 1b do siwz. 5. Oferowane zestawy komputerowe, laptopy, drukarki lub kserokopiarki muszą być fabrycznie nowe i posiadać deklaracje Zgodności CE, które należy dołączyć do protokołu odbioru. 6. Serwis sprzętu wchodzącego w skład zestawów komputerowych (komputer, monitor, drukarka), laptopów, drukarek lub kserokopiarek musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisu komputerowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302140002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mopr.szczecin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach