Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 18-100 Łapy, ul. Nowy Rynek
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 48857152388 , fax. 857152388
 • Data zamieszczenia: 2020-05-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
  ul. Nowy Rynek 15
  18-100 Łapy, woj. podlaskie
  tel. 48857152388, fax. 857152388
  REGON: 50367606000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www: bibliotekalapy.pl, bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy" 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Wszystkie urządzenia wskazane w „Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia" i ich elementy składowe muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku 2019 lub 2020. 4. Oprogramowanie i powiązane z nim elementy, takie jak certyfikaty/etykiety producenta oprogramowania dołączone do oprogramowania muszą być oryginalne i licencjonowane zgodnie z prawem. W powyższym celu zamawiający może zwrócić się do przedstawicieli producenta danego oprogramowania z prośbą o weryfikację czy oferowane oprogramowanie i materiały do niego dołączone są oryginalne. W przypadku identyfikacji nielicencjonowanego lub podrobionego oprogramowania lub jego elementów, w tym podrobionych lub przerobionych certyfikatów/etykiet producenta, zamawiający uzna, że umowa nie została prawidłowo wykonana i naliczy kary umowne. W przypadku gdy wykonawca nie dostarczy oprogramowania i certyfikatów/etykiet należycie licencjonowanych i oryginalnych zamawiający odstąpi od umowy i naliczy kary. Ponadto, powyższe informacje zostaną przekazane właściwym organom w celu wszczęcia stosownych postępowań.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30000000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie formułuje w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 3 wraz z opisem oferowanego przedmiotu zamówienia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.1 do SIWZ). a) Zamawiający wymaga by Wykonawca wypełnił w załączniku 3.1 każde z wykropkowanych pól dotyczących oferowanego sprzętu. W przypadku braku informacji jaki towar został zaoferowany w przedmiotowym postępowaniu, lub gdy Zamawiający będzie miał trudności z identyfikacją zaoferowanego produktu, odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ. Dokumenty składane wraz z ofertą nie podlegają uzupełnieniu. Wraz z ofertą powinny zostać złożone: 1) OŚWIADCZENIE (wymagane postanowieniami zawartymi w Rozdziale VIII pkt 3 ppkt 1 SIWZ). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców (zgodnie z Rozdziałem X pkt 4 SIWZ). 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - zgodnie z postanowieniami zawartymi w Rozdziale X pkt 1 SIWZ. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach