Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie "Radio Kraków" S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 30-007 Kraków, ul. Al. J. Słowackiego 22
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6306101 , fax. 012 6306141
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie "Radio Kraków" S.A.
  ul. Al. J. Słowackiego 22 22
  30-007 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6306101, fax. 012 6306141
  REGON: 35063514400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radiokrakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa: a) zestawy komputerowe PC z oprogramowaniem systemowym - 46 szt; b) oprogramowanie SOUND FORGE upgrade 10 Pro - 40 szt; oraz oprogramowanie Pakiet Office Standard 2010 w ramach licencjonowania zbiorowego - 5 licencji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302311008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.radiokrakow.pl (patrz: przetargi - dostawa komputerów).
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach