Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Miejska Górka w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina

GMINA MIEJSKA GÓRKA ogłasza przetarg

 • Adres: 63-910 Miejska Górka, Rynek 33
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. + 48 65 5474507 , fax. + 48 65 5474421
 • Data zamieszczenia: 2023-03-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA MIEJSKA GÓRKA
  Rynek 33
  63-910 Miejska Górka, woj. wielkopolskie
  tel. + 48 65 5474507, fax. + 48 65 5474421
  REGON: 411050770
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Miejska Górka w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia dla części I jest dostawa 8 szt. komputerów stacjonarnych dla Gminy Miejska Górka.Przedmiotem zamówienia dla części II jest dostawa 3 szt. urządzeń wielofunkcyjnych dla Gminy Miejska Górka:- urządzenie wielofunkcyjne A3,- urządzenie wielofunkcyjne A4 monochromatyczne,- urządzenie wielofunkcyjne A4 kolorowe.Przedmiotem zamówienia dla części III jest dostawa 31 szt. oprogramowania MS Office dla Gminy Miejska Górka.Przedmiotem zamówienia dla części IV jest dostawa i wdrożenie systemu komunikacji z mieszkańcami (Cyfrowy Urząd) oraz Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami. Zamówienie obejmuje także dostawę:- urządzenia wielofunkcyjnego - skanera dokumentów (1 szt.),- czytnika kodów (1 szt.),- drukarki etykiet termicznych / termotransferowych (1 szt.).Przedmiotem zamówienia dla części V jest przeprowadzenie szkoleń dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa. Zakres obejmuje następujące tematy:- szkolenie dla pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa, dotyczącego praktycznego stosowania mechanizmów bezpieczeństwa korespondencji i zabezpieczania danych, w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina”,- szkolenie dla pracowników w zakresie Ochrony danych osobowych w jednostce samorządu terytorialnego.Przedmiotem zamówienia dla części VI jest przeprowadzenie audytu Bezpieczeństwa Informacji Krajowych Ram Interoperacyjności oraz audytu Bezpieczeństwa Sieci (ABS) i Oprogramowania.Przedmiotem zamówienia dla części VII jest dostawa specjalistycznego oprogramowania i sprzętu do zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. Zakres zamówienia obejmuje dostawę urządzenie do archiwizacji (Storage) (1 szt.).Przedmiotem zamówienia dla części VIII jest rozbudowa zabezpieczeń logicznych. Zakres zamówienia obejmuje dostawę:- Firewall (1 szt.),- oprogramowania MS Windows Server 2019 Standard PL OEM (1 szt.),- oprogramowanie do zdalnej pracy (1 szt.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach