Przetargi.pl
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "Radio Białystok" Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 15-328 Białystok, ul. Świerkowa
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 456 200 , fax. 857 443 423
 • Data zamieszczenia: 2019-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "Radio Białystok" Spółka Akcyjna
  ul. Świerkowa 1
  15-328 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 456 200, fax. 857 443 423
  REGON: 50252837000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radio.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Zamawiającego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz bonów na szkolenia zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1 SiWZ. Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie wraz z licencjami. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia przeprowadzi instalację w szafach serwerowych (serwerów, bibliotekę), konfigurację dostarczonego sprzętu, podłączy oferowany sprzęt do posiadanej przez zamawiającego infrastruktury sieciowej oraz wykona migrację następujących zasobów: • zainstaluje dostarczony system operacyjny wraz z oprogramowaniem do backupu Veritas Backup Exec w najnowszej wersji oraz przeniesienie używaną przez zamawiającego konfigurację; • podłączy do serwera backupu bibliotekę taśmową; • zainstaluje do serwerów po jednej dodatkowej karcie sieciowej; • dokona podziału zasobów dyskowych serwerów wg specyfikacji dostarczonej przez zamawiającego; • dokona konfiguracji podstawowego i zapasowego kontrolera domeny; • podłączy serwery AD i backupu do istniejącej w siedzibie zamawiającego macierzy IBM Storwize V5010; • dokona przeniesienia bazy danych AD, usług DNS, DHCP i Print Services z posiadanych przez zamawiającego fizycznych kontrolerów domeny IBM x3550 M4 Windows Server 2012 Std; • dokona instalacji i konfiguracji karty liniowej do posiadanego przez zamawiającego przełącznika modularnego HPE 5406R zl2; • zainstaluje pamięć RAM do posiadanych przez zamawiającego dwóch serwerów ESX Lenovo Server Flex SR650;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48820000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach