Przetargi.pl
„Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego - IV” w ramach projektu pn.: „Staż przepustką do zatrudnienia”

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu ogłasza przetarg

 • Adres: 99-400 Łowicz, Blich 10
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu
  Blich 10
  99-400 Łowicz, woj. łódzkie
  REGON: 000094461
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsp2lowicz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: szkoła

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego - IV” w ramach projektu pn.: „Staż przepustką do zatrudnienia”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. W ramach dostawy przewiduje się dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu pn.: „Staż przepustką do zatrudnienia”. Zadanie jest dofinansowane ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 8 do SWZ w podziale na 3 części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części. 3.2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa do siedziby Zamawiającego nowego, nie powystawowego sprzętu, urządzeń oraz oprogramowania tj. zestaw komputerowy, oprogramowanie, urządzenie wielofunkcyjne, tablety, terminal mobilny, skaner kodów kreskowych, drukarkę etykiem, zestaw etykiet, termohigrometr, krótkofalówka, słuchawki itp. w ilościach określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Dostarczony sprzęt komputerowy, multimedialny oraz pozostałe urządzenia, wyposażenie muszą posiadać instrukcje obsługi w języku polskim (i ile są wymagane), muszą być objęte co najmniej okresem gwarancji - określonym dla danego urządzenia, sprzętu w opisie przedmiotu zamówienia – załączniku Nr 8.3.3. Wykonawca, zobowiązany jest załączyć do OFERTY - dla wszystkich oferowanych urządzeń, sprzętu, wyposażenia opis oferowanych produktów potwierdzający spełnianie wszystkich parametrów i wymogów określonych przez Zamawiającego - opisy parametrów, funkcjonalne, fotografie itp., w tym w szczególności - informacje o nazwie producenta, nazwie modelu / numeru katalogowego producenta dla oferowanych urządzeń. W przypadku gdy producent nie nadaje urządzeniom powyższych nazw / numeru katalogowego dla produkowanych urządzeń, wówczas Wykonawca dołączy oświadczenie, iż producent nie nadaje urządzeniom tych nazw. Każdy opis / karta musi być oznaczony numerem zadania/pozycji – której dotyczy. Załączone opisy, dokumenty muszą umożliwić Zamawiającemu weryfikację oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań pod względem wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalnych – DOKUMENTY PRZEDMIOTOWE.3.4. Dostarczony sprzęt, wyposażenie (komputerowy, multimedialny) musi spełniać następujące warunki:a) posiadać deklaracje CE,b) dostarczone urządzenia (przedmiot zamówienia) muszą być fabrycznie nowe, niepowystawowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich,c) posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim,d) posiadać okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące, z wyłączeniem w szczególności określonym dla poszczególnego wyposażenia wskazanego w załączniku nr 8 do SWZ - „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, e) oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży,f) oferowane oprogramowanie w dniu składania ofert nie może być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji, sprzedaży lub wsparcia technicznego,g) Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej na dzień poprzedzający dzień składania ofert.h) Wszystkie dostarczone urządzenia muszą, pochodzić z legalnego źródła, być objęte pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia. i) Dostarczone wyposażenie/sprzęt musi być nowe i niepowystawowe, bez obciążeń prawami osób trzecich. 3.5. Zamawiający zastrzega, obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem, montażem, instalacją przedmiotu zamówienia oraz sprawdzeniem poprawności działania w obecności pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu Zamawiającego (ok. 10 osób kadry tj. 2 grupy po 5 os.) z obsługi dostarczonego sprzętu – szkolenie min. 2 godziny lekcyjne, w siedzibie Zamawiającego, w tym wydanie zaświadczeń o przeszkoleniu, każdej przeszkolonej osobie.3.6. UWAGA: Ilekroć w dokumentacji, wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w niniejszej dokumentacji, dla danej pozycji wyposażenia.3.7. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów, a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń, wyrobów zastosowanych w niniejszej dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.3.8. UWAGA - Na podstawie ustawy z dnia o podatku od towarów i usług” z dnia 11 marca 2004 roku (art. 83 ust. 1 pkt. 26), w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. T. Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz, stosuje się 0% stawkę VAT do dostaw sprzętu komputerowego. Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu pn.: „Staż przepustką do zatrudnienia” wymieniony w zamówieniu jest związany z realizowaną przez placówkę działalnością edukacyjną.3.9. Kod CPV: 3.9.1. Część Nr 1:30232000-4 Sprzęt peryferyjny, 32322000-6 Urządzenia multimedialne, 30231300-0 Monitory ekranowe, 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 30213300-8 Komputer biurkowy3.1. W ramach dostawy przewiduje się dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu pn.: „Staż przepustką do zatrudnienia”. Zadanie jest dofinansowane ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 8 do SWZ w podziale na 3 części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części. 3.2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa do siedziby Zamawiającego nowego, nie powystawowego sprzętu, urządzeń oraz oprogramowania tj. zestaw komputerowy, oprogramowanie, urządzenie wielofunkcyjne, tablety, terminal mobilny, skaner kodów kreskowych, drukarkę etykiem, zestaw etykiet, termohigrometr, krótkofalówka, słuchawki itp. w ilościach określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Dostarczony sprzęt komputerowy, multimedialny oraz pozostałe urządzenia, wyposażenie muszą posiadać instrukcje obsługi w języku polskim (i ile są wymagane), muszą być objęte co najmniej okresem gwarancji - określonym dla danego urządzenia, sprzętu w opisie przedmiotu zamówienia – załączniku Nr 83.3. Wykonawca, zobowiązany jest załączyć do OFERTY - dla wszystkich oferowanych urządzeń, sprzętu, wyposażenia opis oferowanych produktów potwierdzający spełnianie wszystkich parametrów i wymogów określonych przez Zamawiającego - opisy parametrów, funkcjonalne, fotografie itp., w tym w szczególności - informacje o nazwie producenta, nazwie modelu / numeru katalogowego producenta dla oferowanych urządzeń. W przypadku gdy producent nie nadaje urządzeniom powyższych nazw / numeru katalogowego dla produkowanych urządzeń, wówczas Wykonawca dołączy oświadczenie, iż producent nie nadaje urządzeniom tych nazw. Każdy opis / karta musi być oznaczony numerem zadania/pozycji – której dotyczy. Załączone opisy, dokumenty muszą umożliwić Zamawiającemu weryfikację oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań pod względem wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalnych – DOKUMENTY PRZEDMIOTOWE.3.4. Dostarczony sprzęt, wyposażenie (komputerowy, multimedialny) musi spełniać następujące warunki:a) posiadać deklaracje CE,b) dostarczone urządzenia (przedmiot zamówienia) muszą być fabrycznie nowe, niepowystawowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich,c) posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim,d) posiadać okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące, z wyłączeniem w szczególności określonym dla poszczególnego wyposażenia wskazanego w załączniku nr 8 do SWZ - „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, e) oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży,f) oferowane oprogramowanie w dniu składania ofert nie może być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji, sprzedaży lub wsparcia technicznego,g) Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej na dzień poprzedzający dzień składania ofert.h) Wszystkie dostarczone urządzenia muszą, pochodzić z legalnego źródła, być objęte pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia. i) Dostarczone wyposażenie/sprzęt musi być nowe i niepowystawowe, bez obciążeń prawami osób trzecich. 3.5. Zamawiający zastrzega, obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem, montażem, instalacją przedmiotu zamówienia oraz sprawdzeniem poprawności działania w obecności pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu Zamawiającego (ok. 10 osób kadry tj. 2 grupy po 5 os.) z obsługi dostarczonego sprzętu – szkolenie min. 2 godziny lekcyjne, w siedzibie Zamawiającego, w tym wydanie zaświadczeń o przeszkoleniu, każdej przeszkolonej osobie.3.6. UWAGA: Ilekroć w dokumentacji, wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w niniejszej dokumentacji, dla danej pozycji wyposażenia.3.7. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów, a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń, wyrobów zastosowanych w niniejszej dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.3.8. UWAGA - Na podstawie ustawy z dnia o podatku od towarów i usług” z dnia 11 marca 2004 roku (art. 83 ust. 1 pkt. 26), w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. T. Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz, stosuje się 0% stawkę VAT do dostaw sprzętu komputerowego. Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu pn.: „Staż przepustką do zatrudnienia” wymieniony w zamówieniu jest związany z realizowaną przez placówkę działalnością edukacyjną.3.9. Kod CPV: 3.9.2. Część Nr 2: 42962000-7 Urządzenia drukujące i graficzne, 30216130-6 Czytniki kodu kreskowego, 31224500-7 Terminale3.1. W ramach dostawy przewiduje się dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu pn.: „Staż przepustką do zatrudnienia”. Zadanie jest dofinansowane ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 8 do SWZ w podziale na 3 części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części. 3.2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa do siedziby Zamawiającego nowego, nie powystawowego sprzętu, urządzeń oraz oprogramowania tj. zestaw komputerowy, oprogramowanie, urządzenie wielofunkcyjne, tablety, terminal mobilny, skaner kodów kreskowych, drukarkę etykiem, zestaw etykiet, termohigrometr, krótkofalówka, słuchawki itp. w ilościach określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Dostarczony sprzęt komputerowy, multimedialny oraz pozostałe urządzenia, wyposażenie muszą posiadać instrukcje obsługi w języku polskim (i ile są wymagane), muszą być objęte co najmniej okresem gwarancji - określonym dla danego urządzenia, sprzętu w opisie przedmiotu zamówienia – załączniku Nr 8.3.3. Wykonawca, zobowiązany jest załączyć do OFERTY - dla wszystkich oferowanych urządzeń, sprzętu, wyposażenia opis oferowanych produktów potwierdzający spełnianie wszystkich parametrów i wymogów określonych przez Zamawiającego - opisy parametrów, funkcjonalne, fotografie itp., w tym w szczególności - informacje o nazwie producenta, nazwie modelu / numeru katalogowego producenta dla oferowanych urządzeń. W przypadku gdy producent nie nadaje urządzeniom powyższych nazw / numeru katalogowego dla produkowanych urządzeń, wówczas Wykonawca dołączy oświadczenie, iż producent nie nadaje urządzeniom tych nazw. Każdy opis / karta musi być oznaczony numerem zadania/pozycji – której dotyczy. Załączone opisy, dokumenty muszą umożliwić Zamawiającemu weryfikację oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań pod względem wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalnych – DOKUMENTY PRZEDMIOTOWE.3.4. Dostarczony sprzęt, wyposażenie (komputerowy, multimedialny) musi spełniać następujące warunki:a) posiadać deklaracje CE,b) dostarczone urządzenia (przedmiot zamówienia) muszą być fabrycznie nowe, niepowystawowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich,c) posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim,d) posiadać okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące, z wyłączeniem w szczególności określonym dla poszczególnego wyposażenia wskazanego w załączniku nr 8 do SWZ - „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, e) oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży,f) oferowane oprogramowanie w dniu składania ofert nie może być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji, sprzedaży lub wsparcia technicznego,g) Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej na dzień poprzedzający dzień składania ofert.h) Wszystkie dostarczone urządzenia muszą, pochodzić z legalnego źródła, być objęte pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia. i) Dostarczone wyposażenie/sprzęt musi być nowe i niepowystawowe, bez obciążeń prawami osób trzecich. 3.5. Zamawiający zastrzega, obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem, montażem, instalacją przedmiotu zamówienia oraz sprawdzeniem poprawności działania w obecności pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu Zamawiającego (ok. 10 osób kadry tj. 2 grupy po 5 os.) z obsługi dostarczonego sprzętu – szkolenie min. 2 godziny lekcyjne, w siedzibie Zamawiającego, w tym wydanie zaświadczeń o przeszkoleniu, każdej przeszkolonej osobie.3.6. UWAGA: Ilekroć w dokumentacji, wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w niniejszej dokumentacji, dla danej pozycji wyposażenia.3.7. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów, a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń, wyrobów zastosowanych w niniejszej dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.3.8. UWAGA - Na podstawie ustawy z dnia o podatku od towarów i usług” z dnia 11 marca 2004 roku (art. 83 ust. 1 pkt. 26), w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. T. Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz, stosuje się 0% stawkę VAT do dostaw sprzętu komputerowego. Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu pn.: „Staż przepustką do zatrudnienia” wymieniony w zamówieniu jest związany z realizowaną przez placówkę działalnością edukacyjną.3.9. Kod CPV: 3.9.3. Część Nr 4:32237000-3 Krótkofalówki, 32342100-3 Słuchawki
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30232000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 6.5.1. Zamawiający w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.6.5.2. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.6.5.3. Zamawiający w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.6.5.4. Zamawiający w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dla Części Nr 1, Nr 2, Nr 3: Zamawiający w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej precyzuje następujące wymagania: Wykonawca wykaże spełnienie warunku jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 1 dostawę sprzętu komputerowego i / lub multimedialnego i /lub komputerowego sprzętu peryferyjnego o wartości nie niższej niż:Część Nr 1: 7 000,00 PLN brutto,Część Nr 1: 4 000,00 PLN brutto,Część Nr 1: 500,00 PLN brutto,wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-26

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach