Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego, drukarek, telewizora i oprogramowania dla Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej mieszczącego się w Łodzi, przy ul. Żwirki 36, budynek nr A 16

Politechnika Łódzka Centrum Kształcenia Międzynarodowego ogłasza przetarg

 • Adres: 90-924 Łódź, ul. Żwirki 36
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6365308 , fax. 042 6360652
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Łódzka Centrum Kształcenia Międzynarodowego
  ul. Żwirki 36 36
  90-924 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6365308, fax. 042 6360652
  REGON: 00000158300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.p.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego, drukarek, telewizora i oprogramowania dla Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej mieszczącego się w Łodzi, przy ul. Żwirki 36, budynek nr A 16
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa sprzętu komputerowego, drukarek, telewizora i oprogramowania dla Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej mieszczącego się w Łodzi, przy ul. Żwirki 36, budynek nr A 16. Zadanie I: Podzespoły komputerowe Drukarki laserowe - 3 szt. Telewizor - 1 szt. Zadanie II: Notebooki - 6 szt. Tablety - 1 szt. Zadanie III: Oprogramowanie Zadanie IV: Oprogramowanie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.p.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach