Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego, drukarek, oprogramowania wraz z instalacją

Instytut Techniki Budowlanej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 8251303, 8252885 , fax. 228 257 730
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Techniki Budowlanej
  ul. Filtrowa 1
  00-611 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 8251303, 8252885, fax. 228 257 730
  REGON: 63650000000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego, drukarek, oprogramowania wraz z instalacją
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następujących kategorii sprzętowych: a) Zestaw komputerowy, b) Komputerów przenośnych typu laptop 13’’ - typ I c) Komputerów przenośnych typu laptop 13’’ - typ II d) Komputerów przenośnych typu laptop 13’’ - typ III e) Komputerów przenośnych typu laptop 15’’ – typ I f) Komputerów przenośnych typu laptop 15’’ – typ II g) Komputerów przenośnych typu laptop 17’’ – typ I h) Tablet, i) Drukarka laserowa kolorowa, j) Drukarka laserowa kolorowe wielofunkcyjna. Nie dopuszcza się oferowania różnych modeli, typów, producentów sprzętu w ramach danej kategorii przedmiotu zamówienia, z tym, że w ramach Zestawu komputerowego dopuszcza się oferowanie monitorów, klawiatur i myszy pochodzących od innego producenta niż pozostałe elementy zestawu. Te same elementy zestawu (np. monitory) muszą pochodzić od tego samego producenta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów opisanych w pkt 3 OPZ (tabele), potwierdzających, iż zaoferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ, tj.: • potwierdzenie posiadania przez podmiot realizujący serwis aktualnego certyfikatu ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oferowanego sprzętu komputerowego (komputery, laptopy, tablety) i drukarek oraz posiadanie autoryzacji producentów sprzętu komputerowego (komputery, laptopy, tablety), • oświadczenie Wykonawcy lub Producenta oferowanych zestawów komputerowych (komputery, laptopy, tablety) i drukarek, że ich serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta i wskazanie tego podmiotu, • deklaracja zgodności CE oferowanego sprzętu komputerowego (komputery, laptopy, drukarki) i drukarek. Do oferty należy załączyć wymagane dokumenty, oświadczenia i pełnomocnictwa wymienione w SIWZ: 1) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą). 3) Wypełniony formularz „WARUNKI GWARANCJI I SERWISU”. 4) Dokumenty, o których mowa w pkt 6.3 i 7.1.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach