Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Białej Podlaskiej w ramach projektu: „Fachowcy z Brzeskiej ! – edycja 2”

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Brzeska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 833 422 801 , fax. 833 422 801
 • Data zamieszczenia: 2021-03-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej
  ul. Brzeska 71
  21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 833 422 801, fax. 833 422 801
  REGON: 17917000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zsz2.bialapodlaska.pl/zsz2

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Białej Podlaskiej w ramach projektu: „Fachowcy z Brzeskiej ! – edycja 2”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Białej Podlaskiej w ramach projektu: „Fachowcy z Brzeskiej ! – edycja 2”. 2. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, na realizację projektu „Fachowcy z Brzeskiej ! – edycja 2”. 3. Sprzęt, urządzenia i oprogramowanie muszą spełniać standardy określone w załączniku nr 2 do aktualnych Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 w części „VI. Standard cyfrowy”. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 1 do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. 5. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na dostarczony przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru, wykonanego całego zakresu przedmiotu zamówienia;  Uwaga: Zaoferowany okres rękojmi za wady nie może być krótszy od zaoferowanego okresu gwarancji. Wykonawca może zaproponować tylko jeden z trzech okresów gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia tj.: 24 m-ce albo 36 m-cy albo 48 m-cy. Minimalny okres gwarancji i rękojmi to 24 m-ce. Maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 48 m-cy.  Zamawiający informuje, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia jest również przedmiotem oceny ofert w kryterium „Gwarancja” – G”, określonym w rozdziale XIII SIWZ, zgodnie z opisanymi tam zasadami. 6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 7. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia odpowiadał wymaganiom i parametrom opisanym w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach