Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Urzędu Gminy Puławy

Gmina Puławy ogłasza przetarg

 • Adres: 24-100 Puławy, ul. Dęblińska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 874 121 , fax. 818 874 122
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Puławy
  ul. Dęblińska 4
  24-100 Puławy, woj. lubelskie
  tel. 818 874 121, fax. 818 874 122
  REGON: 54912800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugpulawy.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Urzędu Gminy Puławy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Urzędu Gminy Puławy w ramach projektu pn.: „Rozwój elektronicznej administracji oraz e – usług publicznych Gminy Puławy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, instalację, konfigurację i uruchomienie sprzętu komputerowego, serwerowego, biurowego oraz oprogramowania antywirusowego niezbędnego do realizacji e – usług. Miejsce realizacji - siedziba Urzędu Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4, 24 - 100 Puławy. Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wymagania ogólne dla urządzeń: 1) Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z oficjalnej dystrybucji producenta, 2) Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być oznakowane przez producentów w sposób umożliwiający bezproblemową i jednoznaczną identyfikację, 3) Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być zgodne z normami UE oraz posiadać deklarację zgodności CE, 4) Naprawy gwarancyjne muszą być realizowane przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego, 5) Wszystkie urządzenia muszą być w momencie dostarczenia w pełni gotowe do pracy z systemami operacyjnymi Microsoft Windows oraz w środowisku sieci LAN, 6) System operacyjny / pakiet biurowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu, 7) Oprogramowanie systemowe / biurowe musi być fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera, 8) Oprogramowanie musi być dostarczone wraz ze stosowanymi oryginalnymi atrybutami legalności, np. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inna formą uwierzytelnienia oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowaną w zależności od dostarczonej wersji. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. W przypadku użycia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub załącznikach do niej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zamawiający w ramach niniejszego postępowania przestrzega zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców – w związku z powyższym, jeżeli w jakimkolwiek miejscu dokumentacji przetargowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe, producenci bądź dostawcy materiałów, Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami oraz z materiałów posiadających wymagane atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne (ITB, PZH). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości udowodnienie „równoważności” spoczywa na Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3 000 zł słownie: trzy tysiące złotych Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert, w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu (przelew na konto w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Puławach, nr konta 24 8736 0006 2001 0000 7722 0002) z adnotacją „wadium - Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Urzędu Gminy Puławy”, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo — kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089). Dowód wniesienia wadium (oryginał) należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w sekretariacie (pok. 205) Zamawiającego. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art. 45 i 46 ustawy Pzp. Jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp. Uwaga: Zgodnie z przepisami ustawy Pzp, w świetle art. 46 ust. 4a „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej”. Ponieważ jest to okoliczność skutkująca zatrzymaniem wadium przez Zamawiającego – gwarant, udzielający Wykonawcy gwarancji jest zobowiązany taką okoliczność w wystawianym przez siebie dokumencie przewidzieć.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty składane wraz z ofertą: a) kosztorys ofertowy; b) pisemne zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawca polega do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – oryginał (jeżeli dotyczy); c) pełnomocnictwo do reprezentacji - oryginał lub notarialnie potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia (jeżeli dotyczy). Ponadto Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia (na wezwanie Zamawiającego i w terminie wskazanym w wezwaniu) w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach