Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej - 3 zadania

Politechnika Wrocławska ogłasza przetarg

 • Adres: 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3202182,3203145 , fax. 71 3202143
 • Data zamieszczenia: 2016-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Wrocławska
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 27
  50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3202182,3203145, fax. 71 3202143
  REGON: 55181193009000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.pwr.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej - 3 zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej - 3 zadania. 2.Przedmiot dostawy został podzielony na zadania: Zadanie nr 1 - komputer pomiarowy - laptop - 1 szt.,Zadanie nr 2 - komputer stacjonarny, komputer przenośny (do spektrofotometru) - po 1 szt.; Zakup realizowany w ramach projektu badawczego STRATEGMED pt. Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów MentorEye. Zadanie nr 3 - urządzenie wielofunkcyjne - 1 szt.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio w Załączniku nr 5.1-5.3 do SIWZ. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4.1-4.2 do SIWZ.Termin realizacji zamówienia wynosi dla zadania: Nr 1 - w terminie do 2 tygodni od dnia doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego zamówienia, dla którego zastosowano stawkę 23 % VAT dla zamawianego sprzętu; Nr 2 (laptop) i nr 3 - w terminie do 2 tygodni od dnia doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego zamówienia (które zostanie wysłane przez Zamawiającego w terminie do 3 tygodni od daty podpisania umowy), dla którego zastosowano stawkę 23 % VAT dla zamawianego sprzętu; Nr 2 (komputer stacjonarny) - w terminie do 2 tygodni od dnia doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego zamówienia potwierdzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uprawniającego do zastosowania preferencyjnej 0 stawki podatku VAT dla zamawianego sprzętu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwancja - czas trwania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.pwr.wroc.pl/, http://przetargi.pwr.edu.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach