Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego

Zarząd Powiatu Starogardzkiego ogłasza przetarg

 • Adres: 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 767 35 00 , fax. 58 767 35 05
 • Data zamieszczenia: 2019-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu Starogardzkiego
  ul. Kościuszki 17
  83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie
  tel. 58 767 35 00, fax. 58 767 35 05
  REGON: 19168643700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.powiatstarogard.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego: 1) tablet - 30 szt. 2) etui typu flip cover - 30 szt. 3) szkło hartowane - 30 szt. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 1) Wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 roku, nierekondycjonowany, niepowystawowy, w stanie kompletnym, tj. gwarantującym uruchomienie go oraz stosowanie zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów. 2) Wymaga się, aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia własnym środkiem transportu do Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański. 3) Sprzęt musi zostać dostarczony z wymaganymi kartami gwarancyjnymi oraz innymi wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań stawianych przez Zamawiającego wobec oferowanego sprzętu, określonych w szczegółowej specyfikacji sprzętu i oprogramowania, stanowiącej Załącznik nr 1. 4) Zamawiający realizując zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami wynikające z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami oraz Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, dopuszcza zakup wyrobów zawierających materiały lub substancje pochodzące z recyklingu odpadów. 5) Od Wykonawcy wymagane jest wypełnienie wszystkich rubryk w Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, w szczególności rubryk identyfikujących oferowany sprzęt. 3. Minimalny okres gwarancji 24 m-c.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213200-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 369) z innymi wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach