Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka”

Powiat Łowicki ogłasza przetarg

 • Adres: 99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 468 375 902 , fax. 468 375 015
 • Data zamieszczenia: 2019-04-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Łowicki
  ul. Stanisławskiego 30
  99-400 Łowicz, woj. łódzkie
  tel. 468 375 902, fax. 468 375 015
  REGON: 75014776800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.lowicz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” w następującym zakresie: 1.1. Notebook z oprogramowaniem – gabinet dyrektora 1 szt., 1.2. Notebook z oprogramowaniem – gabinet wicedyrektora / kierownika internatu 1 szt., 1.3. Notebook z oprogramowaniem – sekretariat / księgowość 1 szt., 1.4. Notebook z oprogramowaniem – szkoła / klasy 2 szt., 1.5. Serwer z systemem operacyjnym – pracownia komputerowa 1 szt., 1.6. Serwer NAS z dwoma dyskami - pracownia komputerowa 1 szt., 1.7. Zasilacz awaryjny do serwera – pracownia komputerowa 1 szt., 1.8. Szafa serwerowa RACK 1 szt., 1.9. Notebook z oprogramowaniem do wykorzystania ze sprzętem biofeedback 1 szt., 1.10. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt., 1.11. Notebook z oprogramowaniem – pokój wychowawców 2 szt., 1.12. Notebook z oprogramowaniem – pracownia techniczna 1 szt., 1.13. Notebook z oprogramowaniem – pracownia kulinarna 1 szt. Miejsce dostawy: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi ul. Sobocka 2b 99-412 Kiernozia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie osoby/osób do podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów (jeżeli zamawiający nie może pozyskać tych informacji z ogólnodostępnych, bezpłatnych, internetowych baz danych). Jeżeli ww. osoby/osoba działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono obejmować umocowanie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Wraz z pełnomocnictwem należy złożyć dokumenty, z których będzie wynikać, że osoby/osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentacji Wykonawcy w dacie jego udzielania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach