Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego dla Komendy Powiatowej Policji w Lesku

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 582 192 , fax. 178 582 193
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Dąbrowskiego 30
  35-036 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 582 192, fax. 178 582 193
  REGON: 69031697000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podkarpacka.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego dla Komendy Powiatowej Policji w Lesku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Komendy Powiatowej Policji w Lesku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający żąda, aby Wykonawca dołączył do oferty dokumenty (np. oświadczenia, certyfikaty, wpisy) potwierdzające że produkt spełnia wymogi normy Energy Star 6.0 lub nowszej, posiada certyfikat TCO 6.0 oraz posiada deklarację zgodności CE. Komplet dokumentów potwierdzających zgodność parametrów zaoferowanego produktu z wymogami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia np. wydruki ze strony producenta sprzętu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30236000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości: 5 000,00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowania
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach