Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego dla Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie

Archiwum Główne Akt Dawnych ogłasza przetarg

 • Adres: 00-263 Warszawa, Długa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 831-54-91 do 93 w 471, , fax. 228 311 608
 • Data zamieszczenia: 2019-10-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Archiwum Główne Akt Dawnych
  Długa 7
  00-263 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 831-54-91 do 93 w 471, , fax. 228 311 608
  REGON: 10110000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.agad.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego dla Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego jak poniżej: CZĘŚĆ 1: 1)23 szt. - komputer stacjonarny (+ klawiatura, mysz USB z rolką w kpl.) 2)23 szt. - monitor komputerowy 3) 3 szt. - komputer stacjonarny typy All-in-One (+ klawiatura, mysz optyczna USB rolką w kpl.) CZĘŚĆ 2: 1)1 szt. – serwer plików NAS (dysk sieciowy), 2)6 szt. - dyski twarde do urządzenia NAS
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30231300-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ustala wadium dla Części I zamówienia w wysokości 2 400,00 zł. (słownie złotych: dwa tysiące czterysta i 00/100). Dla Części II zamówienia Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 2.Wadium wykonawca może wnieść dowolnie w jednej z form wskazanych w art. 45 ust. 6 Ustawy. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawcy zobowiązani są wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego w NBP O/Okręgowy w Warszawie Nr: 1010 1010 0008 9513 9120 1000, z adnotacją: Wadium- DAG.26.88.2019. 4. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej (przelewem) zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 5. Zamawiający wymaga od wykonawcy w przypadku wnoszenia wadium w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Ustawy załączenia do oferty oryginału gwarancji lub poręczenia. 6. Dokument gwarancyjny wnoszony w formie gwarancji lub poręczenia: 1)winien jednoznacznie wymieniać przypadki bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty wniesionego wadium Zamawiającemu, na każde jego żądanie w przypadku wystąpienia udokumentowanych okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy; 2)w przypadku wnoszenia przez konsorcjum wskazywać imiennie wszystkich członków konsorcjum biorących udział w postępowaniu, chyba że z innych dokumentów (upoważnienia dla lidera konsorcjum, umowy konsorcjum) jednoznacznie wynika, że wadium wnosi lider w imieniu wszystkich członków konsorcjum. 3)wskazywać, że właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 7. Zamawiający prosi aby dokument gwarancyjny wnoszony w formie gwarancji lub poręczenia nie był trwale spięty/zszyty/ z ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy powinni posiadać wpis do KRS lub CEIDG.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku: a)powoływania się na zasoby innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby) i braku wobec nich podstaw do wykluczenia zgodnie dyspozycją art. 25a ust. 3 pkt 2 Ustawy zamieszcza w OŚWIADCZENIU informacje o tym/tych podmiotach, b)wykonawców, którzy wspólne ubiegają się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie składa wypełniony i podpisany OŚWIADCZENIE na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku wobec nich podstaw do wykluczenia, c)gdy wykonawca zadeklaruje powierzenie części zamówienia podwykonawcy/om, zgodnie dyspozycją art. 25a ust. 5 pkt 2 Ustawy, wykonawca zamieszcza w OŚWIADCZENIU informacje o tym/tych podwykonawcach na potwierdzenie braku wobec niego podstaw do wykluczenia. 2. „Zestawienie ofertowe kosztów dostawy przedmiotu zamówienia” w oryginale wg wzoru załączonego przez Zamawiającego. 3. Jeżeli wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu polegając na zdolności zawodowej (wiedzy doświadczeniu), osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów zobowiązany jest załączyć pisemne oświadczenie/a i dokumenty tych podmiotów, w pełnym zakresie wskazanym w § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zwanego dalej Rozporządzeniem, z których będzie jednoznacznie wynikało że podmioty te w okresie świadczenia dostaw będących przedmiotem zamówienia: zamieszcza w OŚWIADCZENIU informacje o tym/tych podwykonawcach na potwierdzenie braku wobec niego podstaw do wykluczenia oraz, że: 1) będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia, jako podwykonawcy, 2) na jaki okres i jaki zakres przedmiotu zamówienia zostanie powierzony podwykonawcy, 3) w jakim zakresie udostępnią mu osoby zdolne do realizacji przedmiotu zamówienia, oraz wskażą formę, okres i zakres udostępnienia osób. 4.W przypadku ustanowienia pełnomocnika lub obowiązku ustanowienia pełnomocnika do reprezentacji w postępowaniu (dotyczy formy konsorcjum lub spółki cywilnej) do oferty należy załączyć pełnomocnictwo rodzajowe lub szczegółowe wskazujące zakres pełnomocnictwa dla ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub w formie odpisu potwierdzonego notarialnie. 5. Pisemne uzasadnienie w przypadku zastrzeżenia informacji, jako tajemnica przedsiębiorstwa.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach