Przetargi.pl
dostawa sprzętu komputerowego

Instytut Pokolenia ogłasza przetarg

 • Adres: 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 729058740
 • Data zamieszczenia: 2022-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Pokolenia
  ul. Ogrodowa 58
  00-876 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 729058740
  REGON: 520851132
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.instytutpokolenia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa sprzętu komputerowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1) Serwer – 1 szt.2) Szafa rackowa wraz z wyposażeniem - 1 szt. a) Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia z podaniem oferowanych parametrów (nazwy, modelu, typu itp.) – załącznik nr 2a do SWZ, zgodny z minimalnymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Parametry techniczne wskazanych produktów, określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1) komputer laptop - 19 szt.2) monitory – 32 szt.3) tablet – 10 szt.4) drukarki laserowe – 4 szt.Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia z podaniem oferowanych parametrów (nazwy, modelu, typu itp.) – załącznik nr 2b do SWZ, zgodny z minimalnymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Parametry techniczne wskazanych produktów, określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1) stacje dysków CD – 4 szt.2) routery – 1 szt.3) punkt dostępowy – ACCES POINT – 5 szt.4) zestaw telekonferencyjny – 1 szt. 5) bezprzewodowa klawiatura QWERTY – 32 szt.6) bezprzewodowa mysz – 40 szt.7) stacja dokująca z zasilaniem – 32 szt.8) kamera internetowa – 32 szt. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia z podaniem oferowanych parametrów (nazwy, modelu, typu itp.) – załącznik nr 2c do SWZ, zgodny z minimalnymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Parametry techniczne wskazanych produktów, określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48820000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 4. Zdolność techniczna lub zawodowa:W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:1) wykonanych dostawWykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie zrealizował lub realizuje co najmniej:• część 1 - jedną dostawę polegającą na dostarczeniu sprzętu komputerowego zrealizowaną w ramach jednej umowy/kontraktu o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto• część 2 - jedną dostawę polegającą na dostarczeniu sprzętu komputerowego zrealizowaną w ramach jednej umowy/kontraktu o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto• część 3 – jedną dostawę polegającą na dostarczeniu sprzętu komputerowego zrealizowaną w ramach jednej umowy/kontraktu o wartości nie mniejszej niż 40 000 zł bruttoDo wykazu należy załączyć dowody określające, czy dostawy zostały wykonane w sposób należyty.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-25

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach