Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego

Gmina Jasienica ogłasza przetarg

 • Adres: 43-385 Jasienica, Jasienica 159
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 334726200 , fax. 334726262
 • Data zamieszczenia: 2022-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jasienica
  Jasienica 159
  43-385 Jasienica, woj. śląskie
  tel. 334726200, fax. 334726262
  REGON: 072182255
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jasienica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem:- dostawę 6 kompletnych laptopów wraz oprogramowaniem systemowym.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki do SWZ- opis przedmiotu zamówienia (stanowiący załącznik nr 1a)- projektowane postanowienia umowy (stanowiące załącznik nr 3 do SWZ).2. Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-20

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach