Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu ogłasza przetarg

 • Adres: 18-230 Ciechanowiec, ul. Pałacowa
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 771 328 , fax. 862 771 328
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
  ul. Pałacowa 5
  18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie
  tel. 862 771 328, fax. 862 771 328
  REGON: 64654100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumrolnictwa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, w tym: a) komputer stacjonarny typ All-in-One – 18 szt., b) stacja robocza – 2 szt., c) monitor graficzny do stacji roboczych – 2 szt., d) komputer przenośny typ notebook – 1 szt., e) monochromatyczne laserowe urządzenie wielofunkcyjne A4 – 1 szt., f) kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne A3 – 1 szt., 2) Wszystkie elementy dostarczonego sprzętu komputerowego muszą być fabrycznie nowe (nie używane). 3) Sprzęt komputerowy dostarczony w ramach zamówienia musi pochodzić z kanałów dystrybucyjnych autoryzowanych przez producentów, nie dopuszcza się dostawy zamienników. 4) Sprzęt komputerowy stanowiący przedmiot zamówienia musi mieć zainstalowane odpowiednie oprogramowanie, musi być skonfigurowany oraz uruchomiony w sposób umożliwiający zamawiającemu przetestowanie wszystkich elementów i funkcjonalności pod kontem prawidłowego funkcjonowania. 5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (informacji z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym samym postępowaniu w odniesieniu do każdej z części na którą złożył ofertę wykonawca, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (o ile inny wykonawca należący do tej samej grupy kapitałowej również złożył ofertę). Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach