Przetargi.pl
Dostawa sprzętu informatycznego, z podziałem na zadania w odniesieniu od I do II części zamówienia, dla Muzeum Fotografii w Krakowie.

Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-045 Kraków, Józefitów
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 126 345 932, , fax. 12 631 04 55 wew. 27
 • Data zamieszczenia: 2019-11-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie
  Józefitów 16
  30-045 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 345 932, , fax. 12 631 04 55 wew. 27
  REGON: 00125846200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mhf.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu informatycznego, z podziałem na zadania w odniesieniu od I do II części zamówienia, dla Muzeum Fotografii w Krakowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu informatycznego, z podziałem na zadania w odniesieniu od I do II części zamówienia, dla Muzeum Fotografii w Krakowie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów i wymagań technicznych oraz funkcjonalnych znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 32420000-3 Urządzenia sieciowe, 32413100-2 Rutery sieciowe. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 5. Wymagania ogólne dla całości zamówienia: a) W sytuacji gdy SIWZ i jej załączniki zawiera przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych wyrobów, tj. typów, modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń lub opisy charakteryzujące produkty itp., mają one jedynie charakter wzorcowy (przykładowy). b) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, spełniających co najmniej opisane w niniejszej SIWZ wymagania i parametry techniczne i funkcjonalne, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności w swojej ofercie. Do oferty winien być dołączony opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych, który musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. c) Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ i jego załącznikach, przy czym zobowiązany jest przedstawić go zgodnie z zestawieniem tabelarycznym, stanowiącym integralną część formularza oferty w odniesieniu od I do II części zamówienia. Wykonawca winien wskazać typ, rodzaj, model, producenta oferowanego sprzętu, obliczenie ceny oferty z podaniem cen jednostkowych w sposób umożliwiający ocenę zgodności oferowanych produktów oraz ich parametrów z wymaganiami SIWZ. d) Dostarczany sprzęt informatyczny będzie nowy, niepowystawowy i oryginalnie opakowany (opakowania nie mogą być naruszone) oraz przeznaczony do dystrybucji na rynek polski. 6. Zamówienie finansowane jest ze środków Gminy Miejskiej Kraków. 7. Zamówienie składa się z pięciu części: Część I zamówienia: obejmuje swoim zakresem dostawę sprzętu informatycznego tj. urządzenia sieciowe: 1. Przełącznik sieciowy 1 – 2 szt; 2. Przełącznik sieciowy 2 – 1 szt; 3. Przełącznik sieciowy 3 – 1 szt; 4. Przełącznik sieciowy 4 – 2 szt; 5. Acces point – 22 szt; 6. Kontroler sieciowy WiFi – 1 szt; 7. Przełącznik sieciowy 5 – 1 szt; 8. Router sieciowy 1 – 1 szt; 9. Router sieciowy 2 – 1 szt; Część II zamówienia: obejmuje swoim zakresem dostawę sprzętu informatycznego tj. urządzenie sieciowe: 1. Zapora sieciowa – 1 szt;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32420000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca ma obowiązek przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości wynoszącej odpowiednio do poszczególnych części zamówienia: 1.1. Część I – w wysokości 1.500,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100). 1.2. Część II – w wysokości 1.000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1 pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 110 z późn. zm.). 3. Wadium musi być złożone lub zostać zaksięgowane na koncie Zamawiającego do chwili upływu terminu składania ofert. Przy czym pożądanym jest aby przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę została dołączona do oferty. Natomiast w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą (oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie, jeżeli Wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być złączona z ofertą). 4. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Za-mawiającego prowadzone w: Bank PeKao S.A. nr 93 1240 4650 1111 0010 7078 0715. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium nie-zwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz po wniesieniu zabez-pieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zosta-ła wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 8.1 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdza-jących okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mo-wa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omył-ki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybra-nia oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 8.2 Wykonawca, którego oferta została wybrana: 8.2.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 8.2.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotyczy) 8.2.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. Inne dokumenty składane wraz z ofertą: 3.1. formularz oferty wraz z załącznikami; 3.2. dowód wniesienia wadium (o ile dotyczy) 3.3. pełnomocnictwo (o ile dotyczy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach