Przetargi.pl
Dostawa sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu pn. „Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie”.

Gmina Miejska Dzierżoniów ogłasza przetarg

 • Adres: 58-200 Dzierżoniów, Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48746450800 , fax. +48746450801
 • Data zamieszczenia: 2021-03-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Dzierżoniów
  Rynek 1
  58-200 Dzierżoniów, woj. dolnośląskie
  tel. +48746450800, fax. +48746450801
  REGON: 89071783000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.dzierzoniow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu pn. „Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu pn. „Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ (szczegółowa specyfikacja techniczna – wymagania minimalne). Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach konkursu nr RPDS.02.01.01-IZ.00-02-219/17. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i przeniesienie własności sprzętu komputerowego wskazanego w załączniku nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Szczegółowy opis przedmiotu (szczegółowa specyfikacja techniczna – wymagania minimalne). 3. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, sprawny i nie może być przedmiotem praw ani zobowiązań osób trzecich. 4. Dostarczony sprzęt komputerowy będzie pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych na warunkach określonych w § 4 projektu umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). 5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wytyczne dotyczące obsługi sprzętu/oprogramowania w języku polskim. 6. Z przedmiotem zamówienia Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne sprzętu/oprogramowania. 7. Przekazanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Po podpisaniu protokołu przedmiot zamówienia przechodzi na własność Zamawiającego. 8. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w następujący sposób: 1) Komputery All-in-One z systemem operacyjnym oraz Routery dostarcza do: a) Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich, ul. Sikorskiego 2, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 645 23 44 Dyrektor: Monika Szczucka – 2 szt. komputer + 1 szt. router, b) Szkoły Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji, ul. Nowowiejska 64, 58-200 Dzierżoniów, tel/fax: 74 831 31 35, 530 300 831, Dyrektor: Regina Walendowska – 2 szt. komputer + 1 szt. router, c) Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte, Osiedle Błękitne 25, 58-200 Dzierżoniów, Tel./Fax: 74 831 34 36 Dyrektor: Marzena Mieszko – 2 szt. komputer + 1 szt. router, d) Szkoły Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika, ul. Mikołaja Kopernika 7, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 831 35 46, tel./fax: 74 831 46 77, Dyrektor: Wioletta Uchman-Chrząszcz – 2 szt. komputer + 1 szt. router. Dostawa po wcześniejszym (2 dni) zgłoszeniu gotowości dostawy do Dyrektora Szkoły w godzinach pracy Szkoły wraz z konfiguracją i wdrożeniem urządzeń zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 2) Tablety dostarcza do: Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 6450836, kierownik Biura Informatyzacji Rafał Szymczaka, w godzinach pracy Zamawiającego do Biura Obsługi Urzędu – parter. Wszelkie koszty dostawy przedmiotu zamówienia obciążają wyłącznie Wykonawcę. 9. Dostarczony sprzęt powinien zawierać komplet dokumentacji technicznej (koniecznie deklarację zgodności CE z odpowiednią dyrektywą, pod którą sprzęt podlega) i instrukcje w języku polskim. 10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o gotowości dostawy przedmiotu zamówienia z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 2 dni przed dostawą. 11. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzona zostanie wada przedmiotu zamówienia, Zamawiający może odmówić jego odbioru, a Wykonawca zobowiązany będzie, w zależności od wyboru Zamawiającego, do wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia na wolny od wad, w terminie uzgodnionym protokolarnie przez strony, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych od dnia poinformowania Wykonawcy o stwierdzeniu wady. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostawie, Wykonawca jest zobowiązany do ich uzupełnienia w terminie uzgodnionym protokolarnie przez strony, nie dłuższym jednak niż 7 dni roboczych od dnia stwierdzenia braków. 12. Ewentualne podane w opisach nazwy własne, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzuje produkty lub usługi, normy, oceny techniczne specyfikacje techniczne itp.  nie mają na celu naruszenie  art.  29, art. 30, art. 7 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w SIWZ. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów, normy itp. systemów, urządzeń i wyposażania zawarte w SIWZ zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne elementy bądź materiały wymienione w SIWZ mogą być zastąpione elementami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie elementów/materiałów równoważnych należy rozumieć elementy/materiały gwarantujące realizację przedmiotu zamówienia zgodnie zapisami SIWZ. Równoważne elementy/materiały muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego elementy, materiały, dostawy, usługi spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Obowiązek wykonawcy wykazania równoważności elementów/materiałów jest obowiązkiem wynikającym z ustawy Pzp, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie elementów/materiałów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert zawierających elementy/materiały równoważne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach