Przetargi.pl
Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby realizacji projektu Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń

VI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-382 Szczecin, Jagiellońska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914846088, 914846088 , fax. 914846088
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: VI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie
  Jagiellońska 41
  70-382 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914846088, 914846088, fax. 914846088
  REGON: 00022239600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://lo6.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby realizacji projektu Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1) Komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem biurowym oraz antywirusowym – 50 sztuk (słownie: pięćdziesiąt sztuk) – zgodnie z wymaganiami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ); 2) Routerów WI-FI w ilości 2 sztuk (słownie: dwóch sztuk) – zgodnie z wymaganiami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ); 3) Kontrolera WI-FI w ilości 1 sztuki (słownie: jednej sztuki) – zgodnie z wymaganiami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ); 4) Dysków sieciowych w ilości 4 sztuk (słownie: czterech sztuk) – zgodnie z wymaganiami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ); 5) Pendrive w ilości 25 sztuk (słownie: dwudziestu pięciu sztuk) – zgodnie z wymaganiami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ); 6) Tabletów w ilości 24 sztuk (słownie: dwudziestu czterech sztuk) – zgodnie z wymaganiami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ); 7) Urządzenia wielofunkcyjnego w ilości 3 sztuk (słownie: trzech sztuk) – zgodnie z wymaganiami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ); 8) Oprogramowania graficznego typu COREL w ilości 1 licencji (słownie: jednej licencji) – zgodnie z wymaganiami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz, z podaniem informacji dotyczącej producenta, nazwy handlowej, nr katalogowego oferowanego produktu; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach