Przetargi.pl
Dostawa sprzętu informatycznego dla Gminy Miasta Tychy.

Prezydent Miasta Tychy ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, Al. Niepodległości
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (032) 7763333 , fax. (032) 7763344
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Tychy
  Al. Niepodległości 49
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  tel. (032) 7763333, fax. (032) 7763344
  REGON: 51592200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.umtychy.pl/zamowienia-publiczne-urzedu-miasta

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu informatycznego dla Gminy Miasta Tychy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego dla Gminy Miasta Tychy. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części (zadania), w ramach których zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do siwz. ZADANIE NR 1 – Komputery przenośne, w tym: a) Laptopy 2w1 (6 szt.); b) Laptopy ze stacją dokującą (2 szt.). ZADANIE NR 2 – Komputery stacjonarne i monitory komputerowe, w tym: a) Jednostka centralna komputera stacjonarnego (20 szt.) b) Jednostka centralna komputera stacjonarnego (6 szt.) c) Monitory komputerowe (26 szt.); ZADANIE NR 3 – Macierz dyskowa (1 szt.); ZADANIE NR 4 – Wideoprojektory (2 szt.); Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV: - 30213000-5 - komputery osobiste, - 30231300-0 – monitory ekranowe, - 30213100-6 – komputery przenośne, - 48620000-0 – systemy operacyjne, - 30233141-1 – macierz dysków raid, - 38652100-1 – projektory
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1.1 wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 1.2 oświadczenia wymienione w punkcie 7.1 – 7.4 niniejszej SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ), oświadczenie innego podmiotu (załącznik 2a do Siwz), 1.3 pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu wykonawcy jest do tego upoważniona. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach