Przetargi.pl
Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach projektu pn.: „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza ogłasza przetarg

 • Adres: 85-030 Bydgoszcz, ul. Św. Floriana
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 052 3255654; 3255600 , fax. 052 3255664
 • Data zamieszczenia: 2021-05-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza
  ul. Św. Floriana 12
  85-030 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 052 3255654; 3255600, fax. 052 3255664
  REGON: 00097918800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsoz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach projektu pn.: „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu i wyposażenia w ramach realizacji projektu pn.: „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości oraz rodzaj podany jest szczegółowo w załączniku nr 3 do Zaproszenia. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, treść oferty musi być zgodna z zapisami SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ oraz projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do Zaproszenia. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 wyodrębnione części (pakiety). Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na poszczególne pakiety. Każdy pakiet rozpatrywany będzie odrębnie. Minimalny okres udzielanej gwarancji wynosi 24 miesiące.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach