Przetargi.pl
Dostawa sprzętu i wyposażenia dydaktycznego informatycznego w ramach realizacji projektu "Profesjonalny elektryk"

Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 39-120 Sędziszów Małopolski, ul. Wyspiańskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 172 216 424 , fax. 172 216 424
 • Data zamieszczenia: 2019-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego
  ul. Wyspiańskiego 2
  39-120 Sędziszów Małopolski, woj. podkarpackie
  tel. 172 216 424, fax. 172 216 424
  REGON: 69069109900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zst.avx.pl/wp

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu i wyposażenia dydaktycznego informatycznego w ramach realizacji projektu "Profesjonalny elektryk"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia w ramach doposażenia pracowni szkolnych dla potrzeb zmodernizowanego kierunku kształcenia technik-elektryk Zespołu Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp. w ramach realizacji projektu pn. „Profesjonalny elektryk”. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części. Przedmiot zamówienia obejmuje również transport, montaż oraz uruchomienie. Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 5.1 do SIWZ – specyfikacji dostaw. Zamawiający informuje, że każdy oferowany sprzęt i wyposażenie, a także związane z nimi oprogramowanie muszą być fabrycznie nowe. Dostarczany sprzęt i wyposażenie, a także oprogramowanie i elementy towarzyszące będące przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z obowiązującymi normami i posiadać wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, świadectwa bezpieczeństwa, homologacje, licencje itp. Dokumenty, potwierdzające atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, świadectwa bezpieczeństwa, homologacje, licencje Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu nie później niż w dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Wykonawca nie jest zobowiązany do dostarczenia wraz z ofertą kart technicznych / kart katalogowych określających dane techniczne oraz parametry oferowanego sprzętu, i wyposażenia. Wykonawca przedłoży te dokumenty na etapie dostawy wraz z wyposażeniem. W przypadku dostarczenia wyposażenia, które nie będzie spełniało wymagań Zamawiającego określonych w załączniku nr 5.1 do siwz – opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający uzna, że wyposażenie nie zostało dostarczone. Zamawiający dopuszcza przedstawienie ofert na sprzęt i wyposażenie będące przedmiotem zamówienia o równoważnych lub lepszych parametrach, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Występujące w załączniku nr 5.1 modele sprzętu, urządzeń, wyposażenia i oprogramowania wymienione z nazwy nie są obligatoryjne dla Wykonawcy, który może przyjąć do wyceny inny model sprzętu, urządzenia, wyposażenia i oprogramowania spełniający parametry techniczne i wymagania wyspecyfikowane przez Zamawiającego. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona: - dostawy i montażu dostarczonego sprzętu i wyposażenia zgodnie z zapisami SIWZ, instrukcją producenta i obowiązującymi w tym względzie przepisami i normami, - uruchomienia dostarczonego sprzętu i wyposażenia oraz zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania niezbędnego do prawidłowej pracy przedmiotu zamówienia. Jeżeli jakikolwiek sprzęt, urządzenie czy inne elementy są uszkodzone lub uległy uszkodzeniu podczas transportu, montażu zostaną przez wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione przed zgłoszeniem zakończenia dostaw do odbioru, - przeprowadzenie instruktażu z obsługi sprzętu dla pracowników użytkownika, tam gdzie jest to niezbędne. - wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany usunąć i zagospodarować na własny koszt. Wszystkie zniszczenia w budynku powstałe podczas dostawy i montażu z winy Wykonawcy będą usuwane przez niego bezpłatnie lub przez Zamawiającego lub Użytkownika na jego koszt. - Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 7-dniowym wyprzedzeniem o dacie dostawy i montażu sprzętu i wyposażenia. - Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. - Zamawiający wymaga udzielenia min. 12 miesięcznej gwarancji na całość przedmiotu zamówienia. Opis zamówienia: W skład wyposażenia wchodzą m. in. laptopy, ekrany projekcyjne, projektory, oprogramowanie do projektowania instalacji, drukarki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt. 8.7.1)a) siwz budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.7.2) składa dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.9. siwz, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 p.z.p., jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a p.z.p. oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Części 3 SIWZ (Załącznik 3.3. do SIWZ). 3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 p.z.p. 4. Zgodnie ze treścią art. 22a ust. 4 p.z.p. - w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub, 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 9.1. siwz, 7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a p.z.p., będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.2. siwz. 9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 p.z.p.): 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 p.z.p., natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6.2. siwz. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia, o którym mowa w pkt. 8.2 siwz składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 8.3. siwz składa każdy z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach