Przetargi.pl
Dostawa sprzętu i weterynaryjnych pomocy dydaktycznych (7 części)

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO ogłasza przetarg

 • Adres: 90-542 Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 115
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
  ul. Stefana Żeromskiego 115
  90-542 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 365274690
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cez.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu i weterynaryjnych pomocy dydaktycznych (7 części)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. lampa bezcieniowa 12. lampa bakteriobójcza 13. urządzenie do sterylizacji (autoklaw lub sterylizator powietrzny) 11. ultrasonograf wraz z instrukcją obsługi 12. elektrokardiograf wraz z instrukcją obsługi 11. fantom psa do treningu pierwszej pomocy 12. rozszerzona wersja fantomu psa do treningu pierwszej pomocy i wykonywania iniekcji 13. Fantom psa do tracheotomii i konikotomii 11. środki ochrony indywidualnej 1 zestaw2. sprzęt do odkażania, produkty biobójcze 1 zestaw3. sprzęt i narzędzia diagnostyczne 1 zestaw4. sprzęt i narzędzia do pobierania materiału biologicznego od zwierząt 1 zestaw5. narzędzia do udzielania pierwszej pomocy 1 zestaw6. narzędzia chirurgiczne 1 zestaw7. materiały opatrunkowe 1 zestaw8. materiały do wykonywania czynności profilaktycznych i leczniczych 1 zestaw9. wyroby i materiały medyczne 1 zestawZamawiający przewiduje opcje w tej częściLp. Nazwa Liczba sztuk1. klatka dla zwierząt (gospodarskich, domowych) 12. stolik narzędziowy 1Zamawiający prewiduje opcje w tej części1. instrukcje i procedury, prezentacje i filmy dydaktyczne z zakresu badania zwierząt 1 zestaw2. oprogramowanie do obsługi zakładu leczniczego dla zwierząt 1 3. dokumentacja, instrukcje i procedury, prezentacje oraz filmy z zakresu profilaktyki i leczenia zwierząt 1 zestaw1. materiały do pobierania materiału biologicznego 1 zestaw
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-05-23

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach