Przetargi.pl
Dostawa sprzętu i oprogramowania w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w SP ZOZ Świdnik

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ogłasza przetarg

 • Adres: 21-040 Świdnik, ul. Bolesława Leśmiana 4
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. +48 814523067
 • Data zamieszczenia: 2023-01-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
  ul. Bolesława Leśmiana 4
  21-040 Świdnik, woj. lubelskie
  tel. +48 814523067
  REGON: 431010878
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu i oprogramowania w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w SP ZOZ Świdnik
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu i oprogramowania podnoszącego poziom bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w SP ZOZ Świdnik.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis parametrów technicznych i dodatkowych wymagań Zamawiającego został określony w Załączniku Nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia ( Opis przedmiotu zamówienia ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach