Przetargi.pl
Dostawa sprzętu do koronografii i koronoplastyki

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 661 086 , fax. 914 661 113
 • Data zamieszczenia: 2019-06-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
  Al. Powstańców Wielkopolskich 72
  70-111 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 661 086, fax. 914 661 113
  REGON: 28890000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zamowienia.spsk2-szczecin.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu do koronografii i koronoplastyki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  .Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do koronografii i koronoplastyki zwanych dalej „wyrobami”. 2.Wymagane ilości wyrobów zawiera formularz cen jednostkowych, stanowiący załącznik nr 2 do formularza oferty. 3. Szczegółowy opis oraz wymagane parametry techniczne zawiera załącznik nr 2A.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33124130-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1.1 posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie opisuje sposobu spełniania tego warunku;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3.1.oświadczenie o dopuszczeniu oferowanych wyrobów do obrotu i używania na terytorium RP – zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2017.211 t.j. z dnia 2017.01.17). – zgodnie z załącznikiem nr 3 do formularza oferty; 3.2. dokumenty w postaci ulotek, katalogów (kart katalogowych) broszur lub innych dokumentów określanych dalej jako „materiały informacyjne producenta”, potwierdzających, że oferowane wyroby posiadają parametry i właściwości określone w załączniku nr 2A do formularza oferty z wyraźnym zaznaczeniem, których pozycji dotyczą, zawierające co najmniej: - wskazanie producenta oraz nazwy wyrobu, - wskazanie wszystkich oferowanych rozmiarów wraz z ich numerami katalogowymi (jeśli posiadają numery katalogowe); 3.3. materiały informacyjne winny być wystawione przez producenta oferowanego wyrobu bądź jego autoryzowanego przedstawiciela. W przypadku, gdy producent lub autoryzowany przedstawiciel producenta oferowanego wyrobu ma siedzibę poza granicami RP materiały informacyjne winny być załączone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski. Na materiałach informacyjnych winien znajdować się np. znak firmowy (logo) producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, względnie inna informacja świadcząca o tym, że materiały zawierają dane opracowane przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta. UWAGA: w przypadku, gdy dokumenty wymienione w ppkt 3.2. nie będą zawierały informacji, o których mowa w ppkt 3.3, zamawiający dopuszcza możliwość załączenia do oferty oświadczenia wystawionego przez producenta bądź autoryzowanego przedstawiciela producenta zawierającego wymagane informacje. 3.4.Na materiałach informacyjnych winien znajdować się np. znak firmowy (logo) producenta względnie inna informacja świadcząca o tym, że w/w materiały zawierają dane opracowane przez producenta. Natomiast inne materiały informacyjne, które zostały wystawione przez producenta na potrzeby prowadzonego postępowania przetargowego winny być podpisane przez producenta i opatrzone pieczęcią firmową producenta oraz pieczęcią imienną osoby składającej podpis.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach