Przetargi.pl
Dostawa sprzętu biurowego, RTV i AGD

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-908 Warszawa, gen. Sylwestra Kaliskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48261837865, , fax. +48261839723
 • Data zamieszczenia: 2020-10-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  gen. Sylwestra Kaliskiego 2
  00-908 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48261837865, , fax. +48261839723
  REGON: 12122900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wat.ezamawiajacy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu biurowego, RTV i AGD
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu biurowego, RTV i AGD. Zadanie 1 – „Dostawa sprzętu AGD” to jest czajników elektrycznych, elektrycznych ekspresów ciśnieniowych, klimatyzatorów stojących, konwektorów, kuchenek mikrofalowych, lodówek, zmywarek. Szczegóły techniczne i ilości zostały opisane w załączniku nr 3 do SIWZ. Zadanie 2 – „ Dostawa sprzętu biurowego i RTV” to jest anteny naziemnej, aparatów cyfrowych, telewizorów, niszczarek. Szczegóły techniczne i ilości zostały opisane w załączniku nr 3A do SIWZ. Zadanie 3 – „Dostawa sprzętu muzycznego dla klubu WAT” to jest miksery, mikrofony, radiomagnetofony. Szczegóły techniczne oraz ilości zostały opisane w załączniku nr 3B do SIWZ. Zadanie 4 – „Dostawa szorowarek dla DGO” to jest automatów szorująco – zbierających. Szczegóły techniczne i ilości opisano w załączniku nr 3C do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31000000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: OFERTA SKŁADANA W FORMIE PISEMNEJ Oferta składana przez Wykonawcę musi zawierać: a) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ; b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ; c) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załączniki nr 3, 3A, 3B i 3C do SIWZ; d) Opis przedmiotu równoważnego dot. zad. 1 poz. 1, jeżeli taki wykonawca proponuje, umożliwiający jego porównanie z parametrami wskazanymi przez Zamawiającego w odpowiedniej pozycji Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia; e) Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik), z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą; OFERTA SKŁADANA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 11.16. Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy, podpisane przez osoby uprawnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym, następujące dokumenty: a) Formularz ofertowy; b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ; c) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowiący załączniki nr 3, 3A, 3B i 3C do SIWZ; d) Opis przedmiotu równoważnego dot. zad. 1 poz. 1, jeżeli taki wykonawca proponuje, umożliwiający jego porównanie z parametrami wskazanymi przez Zamawiającego w odpowiedniej pozycji Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia e) Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik), z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą - oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawnionych do jego udzielenia lub kopia poświadczona notarialnie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza. f) Pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa regulująca współpracę, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp - jeżeli zachodzi taka okoliczność;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach