Przetargi.pl
Dostawa sprzętu AV na potrzeby Centrum Kongresowego Politechniki Wrocławskiej

Politechnika Wrocławska ogłasza przetarg

 • Adres: 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3202182,3203145 , fax. 71 3202143
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Wrocławska
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 27
  50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3202182,3203145, fax. 71 3202143
  REGON: 55181193009000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.pwr.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu AV na potrzeby Centrum Kongresowego Politechniki Wrocławskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu audiowizualnego dla Centrum Kongresowego Politechniki Wrocławskiej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w Załączniku nr 5 do SIWZ: Specyfikacja - Kalkulacja cenowa, szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Adres dostawy: ul. Janiszewskiego 8, Wrocław, bud.D-20, pok.116 . 4. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SIWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców. Dostarczone elementy oraz komponenty przedmiotu umowy winny być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz spełniać wymogi prawne - normy dla tej kategorii/branży urządzeń. 5. Wymagany termin gwarancji - min. 12 miesięcy. Zamawiający w kryteriach oceny ofert będzie oceniał wydłużenie okresu gwarancji na telewizory. Czas reakcji Wykonawcy na informację o awarii/usterce oraz określenie sposobu jej usunięcia nie może być dłuższy niż 3 dni roboczych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 323200002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja na telewizory
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwr.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach