Przetargi.pl
Dostawa sprzętu audiowizualnego oraz sprzętu mechanizacji prac biurowych - 26/9/N

Jednostka Wojskowa 4219 ogłasza przetarg

 • Adres: 08-521 Dęblin,
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-81 5519510, 5517818 , fax. 0-81 5519536
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 4219
  08-521 Dęblin, woj. lubelskie
  tel. 0-81 5519510, 5517818, fax. 0-81 5519536
  REGON: 06027283200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsosp.deblin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu audiowizualnego oraz sprzętu mechanizacji prac biurowych - 26/9/N
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Grupa I sprzęt audiowizualny Lp. Nazwa asortymentu Jm. Ilość 1 2 3 4 1. Aparat cyfrowy 12 megapikseli Szt. 1 2. Aparat cyfrowy Szt. 1 3. Ekran Szt. 4 4. Ekran projekcyjny na statywie 240x240 Szt. 2 5. Odbiornik TV 37 cali LCD Szt. 3 6. Odbiornik TV 42 cale LCD Szt. 1 7. Odtwarzacz DVD Szt. 4 8. Radioodbiornik Szt. 2 9. Projektor multimedialny Szt. 8 10. Kserokopiarka cyfrowa Szt. 1 11. Rzutnik pisma walizkowy z walizką Szt. 3 12. Ekran przenośny 220x220 Matt White Szt. 4 13. Radiomagnetofon z CD MP3 Szt. 2 Grupa II sprzęt mechanizacji prac biurowych Lp. Nazwa asortymentu Jm. Ilość 1 2 3 4 1. Bindownica szt. 1 2. Niszczarka szt. 3 3. Niszczarka szt. 7 4. Laminator szt. 3 5. Gilotyna do papieru szt. 5 6. Kalkulator biurowy szt. 1 7. Kalkulator elektroniczny szt. 2 Szczegółowo przedmiot zamówienia określono w dziale III specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 323000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają wszystkie warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) tj: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (tj. posiadają: aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełniania przez wykonawców w/w warunków dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów i oświadczeń określonych w części VI siwz. Z treści wymaganych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Załącznik Nr 2; 2) oświadczenie wykonawcy w trybie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - Załącznik Nr 3; 3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), potwierdzające, że profil działania Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz zawierający aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawcą są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, do oferty winno być załączone zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione na każdego przedsiębiorcę z osobna; 4) pełnomocnictwo do reprezentacji i zawarcia umowy wystawione przez wszystkich wykonawców w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wsosp.deblin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach