Przetargi.pl
„Dostawa ( sprzedaż wraz z transportem ) kompletnej karmy dla kotów dorosłych – wolno bytujących na terenie Gminy Sosnowiec”.

Miejski Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 41-200 Sosnowiec, Plonów
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 291 79 22
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Usług Komunalnych
  Plonów 22/I
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 32 291 79 22
  REGON: 27681549000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuk.sosnowiec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa ( sprzedaż wraz z transportem ) kompletnej karmy dla kotów dorosłych – wolno bytujących na terenie Gminy Sosnowiec”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż wraz z dostawą kompletnej karmy dla kotów dorosłych w ilości do 7 000 kg w całym okresie realizacji zamówienia. Karma stanowiąca przedmiot zamówienia to karma sucha pakowana hermetycznie w workach o wadze od 1 kg do 15 kg, przy czym pojemność opakowania winna stanowić pełne kilogramy. Wymagany skład karmy: - białko min. 25 % - tłuszcz surowy max 15 % - popiół max 8 % - błonnik (włókno) min. 2 % 4. SZCZEGÓŁY DOSTAW I INNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO: 1) Dostawy odbywać się w okresie trwania umowy wg bieżących i rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. 2) Sposób składania zamówienia: pisemnie lub drogą elektroniczną 3) Karma wykazująca : - obce posmaki , zapachy, np. stęchły, pleśni, gorzki, kwaśny, - zanieczyszczenia mechaniczne i organiczne, - objawy pleśnienia, psucia (nalot), - obecność szkodników żywych, martwych oraz ich pozostałości, - brak oznakowania opakowań, rozdarcia, zabrudzenia - brak wyraźnej/jednoznacznej daty przydatności do spożycia (minimum 12 m-cy od daty produkcji) do spożycia zostanie zwrócona Wykonawcy. 4) Termin realizacji zamówienia: nie dłuższy niż 5 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, z częstotliwością 3 razy w miesiącu, z zastrzeżeniem bieżących potrzeb Zamawiającego Jeśli w/w termin przypadnie w dni wolne od pracy, dostawa musi nastąpić w dniu następującym po dniu wolnym od pracy. Do każdej dostawy należy dołączyć KARTĘ PRODUKTU stanowiącą potwierdzenie wymaganego składu oraz termin jej ważności. 5) Dostarczona karma będzie każdorazowo odbierana w obecności przedstawiciela Zamawiającego. 6) Wykonawca zobowiązany jest dostarczać przedmiot zamówienia do wskazanego w zamówieniu miejsca i rozładować go, na własny koszt, bez obciążania z tego tytułu Zamawiającego dodatkowymi kosztami. (koszty transportu i rozładunku należy wkalkulować w cenę ofertową). Wykonawca dostarczy każdorazowo przedmiot zamówienia własnym transportem na teren Schroniska dla bezdomnych zwierząt, 41-200 Sosnowiec, ulica Baczyńskiego 2B. 8) W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego organoleptycznych, smakowych (nie przyjmowanie karmy przez zwierzęta), jakościowych do przedmiotu dostawy, Dostawca jest zobowiązany dostarczyć nową partię towaru pozbawioną wad. 9) Trzykrotne pisemne reklamacje jakości dostarczanego towaru, jak również nieterminowość dostaw, mogą stanowić podstawę do odstąpienia Zamawiającego od umowy. 4.1 WYMAGANIA OGÓLNE 1) Zamawiający zastrzega, iż podana w postępowaniu ilość karmy stanowi jedynie wartość wskaźnikową. 2) Podane w przedmiocie zamówienia ilości są ilościami szacunkowymi, określonymi na potrzeby żywieniowe zwierząt w skali jednego roku. 3) Dostawca nie będzie rościł sobie praw z tytułu różnic w zamówionych ilościach produktów. 4) Każde opakowanie karmy musi zawierać następujące informacje: nazwa towaru, waga, data produkcji, terminu przydatności do spożycia, kod partii, numer identyfikacyjny wytwórcy, składniki karmy, analiza biochemiczna, 5) Produkcja i dystrybucja karmy powinna być zgodna z warunkami i ustaleniami wobec zakładów i pośredników prowadzących działalność w sektorze pasz zwierzęcych, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 12 stycznia 2005 roku, z późniejszymi zmianami, ustanawiającym wymagania dotyczące higieny pasz. 6) W sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, przy produkcji karmy obowiązuje Rozporządzenie (WE)nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 22 sierpnia 2003 roku, z późniejszymi zmianami. 7) Karma musi być wyprodukowana przez producenta posiadającego weterynaryjny numer identyfikacyjny. 8) Ze względu na zdrowie zwierząt nie dopuszcza się zmian producenta karmy w trakcie realizacji umowy (dostaw) bez zgody Zamawiającego. 9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia odpowiedniej placówce wykonanie badań biochemicznych, mikrobiologicznych lub chemicznych wybranej karmy. W przypadku wyniku niekorzystnego dla dostawcy, jest on zobowiązany do pokrycia kosztów badania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15713000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca lub osoba upoważniona, potwierdza spełnianie powyższego warunku poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik nr 2 do SIWZ).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwa osób, które zostały upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach