Przetargi.pl
Dostawa (sprzedaż) paliwa gazowego do obiektów Zamawiającego

Gmina Pełczyce ogłasza przetarg

 • Adres: 73-260 Pełczyce, ul. Rynek Bursztynowy
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 957 685 038 , fax. 957 685 118
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pełczyce
  ul. Rynek Bursztynowy 2
  73-260 Pełczyce, woj. zachodniopomorskie
  tel. 957 685 038, fax. 957 685 118
  REGON: 53055400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pelczyce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa (sprzedaż) paliwa gazowego do obiektów Zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej) paliwa gazowego ziemnego wysokometanowego o symbolu E o łącznym szacunkowym wolumenie (3 710 818 kWh) w okresie dostaw (tj. 24 miesiące) do obiektów wymienionych w załączniku nr 1a do SIWZ z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie dostaw nastąpi nie wcześniej niż z dniem wygaśnięcia obecnie obowiązujących umów kompleksowych na sprzedaż paliwa gazowego z obecnym sprzedawcą. Zamawiający podłączony jest do sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grobla 15, 61-859 Poznań. 3.2. Wykonawca dokona wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego, w tym w szczególności: wypowiedzenia dotychczasowych umów kompleksowych (w przypadku gdyby Zamawiający nie dopełnił tego obowiązku), zgłoszenia do OSD nowej umowy sprzedaży paliwa gazowego. Czynności te Wykonawca wykona na podstawie stosownych pełnomocnictw udzielonych przez zamawiającego wraz z zawarciem umowy sprzedaży paliwa gazowego. Dostarczenie gazu ziemnego będzie się odbywało na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłana lub dystrybucji gazu (umowa kompleksowa) oraz zgodnie z obowiązującymi prawem, w szczególności na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019r. poz. 755 z zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 3.3. Dostarczane paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami. 3.4. Przewidywane zużycie paliwa gazowego ma charakter szacunkowy oraz służy do porównania ofert. Zapotrzebowanie na paliwo gazowe przyjęte zostało na podstawie historycznego zużycia paliwa gazowego i może odbiegać od faktycznego wykorzystania paliwa gazowego, bowiem nie można z góry ustalić ilości paliwa gazowego, które zostanie dostarczone Zamawiającemu. W toku realizacji zamówienia zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego i/lub wartości dystrybucji zakupionego paliwa gazowego w zakresie do ± 30 % względem ilości (wartości) zamówienia podstawowego. Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu niniejszej umowy. W ramach niniejszego prawa zamawiający może dodawać i odejmować punkty poboru gazu. W przypadku dodania i odejmowania punktów poboru gazu oraz zmiany parametrów dystrybucji gazu zamawiający złoży Wykonawcy pisemne oświadczenie woli w przedmiocie skorzystania z powyższego prawa w określonym przez niego zakresie. Zamiana grupy taryfowej, zgodnie z zasadami określonymi w taryfach zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nie wymagają złożenia przez zamawiającego oświadczenia woli. W przypadku nieskorzystania przez zamawiającego z prawa do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego i/lub wartości dystrybucji zakupionego paliwa gazowego w zakresie do ± 30% względem ilości podstawowej wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 3.5. Rozliczenia za sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego (danych przekazanych przez operatora systemu dystrybucji zwanego dalej „OSD”), zgodnie z okresami rozliczeniowymi wynikającymi z bieżącej taryfy OSD, przy czy dla taryf z liczbą odczytów w roku 1 i 2 jest możliwe rozliczenie na podstawie szacunkowego (prognozowanego) zużycia. W takim przypadku ostateczne rozliczenie za dany okres rozliczeniowy nastąpi na podstawie wystawionej przez wykonawcę faktury rozliczeniowej po uzyskaniu danych pomiarowych od OSD, która będzie uwzględniać ilość faktycznie pobranego przez odbiorcę paliwa gazowego. 3.6. Stawki opłat dystrybucyjnych wskazane w Załączniku nr 1b (Tabela 1 i Tabela 2) muszą być zgodne z aktualną taryfą lokalnego OSD i w tracie realizacji zamówienia mogą ulegać zmianie, jeżeli zmianie ulegnie taryfa lokalnego OSD. Na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania i porównania ofert Wykonawcy w kalkulacji oferty przyjmą wskazanie wartości stawek dla całego okresu realizacji zamówienia. 3.7. Sprzedaż paliwa gazowego będzie się odbywała na podstawie umów kompleksowych zawartych przez zamawiającego, osobno dla wymienionych płatników dla wszystkich punktów poboru szczegółowo opisanych w załączniku nr 1a do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09123000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwem gazowym, na podstawie koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 1) ustawy Pzp oraz wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 oraz ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp do oferty należy załączyć: 6.1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.1.1. SIWZ (Załącznik nr 3 do SIWZ), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z uwzględnieniem zapisu w pkt 5.3.5. SIWZ dotyczącego kompetencji oraz uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 6.8. Kompletna oferta musi zawierać: 6.8.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, 6.8.2. Oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, 6.8.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 6.8.4. Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonych w ofercie dokumentów. 6.11. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie złoży dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt. 6.2, 6.3. 6.12. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka określać ma między innymi sposób reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie oraz zakres i rodzaj odpowiedzialności poszczególnych Wykonawców za wykonanie zamówienia. 6.16. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 6.16.1. Wykonawca oraz Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o złożonych ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w przypadku składania oferty przez Wykonawców na zasadach określonych przepisem art. 23 ustawy Pzp - składających ofertę wspólnie - wyżej wymienione oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę oddzielnie) - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 6.16.2. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6.16.3. W przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono tylko jedną ofertę (w ramach tej samej części zamówienia złożono jedną ofertę częściową), niezłożenie przez Wykonawcę oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej nie wywołuje dla Wykonawcy ujemnych skutków prawnych. Oświadczenia, o których mowa w niniejszym postępowaniu dotyczące Wykonawcy składane są w oryginale, natomiast dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Pełnomocnictwo, składane jest w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach