Przetargi.pl
Dostawa sprężarki tłokowej bezolejowej. Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/52/TB.

Politechnika Śląska ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, Akademicka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322371334, , fax. 322371334
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Śląska
  Akademicka 2A
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 322371334, , fax. 322371334
  REGON: 00000163700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.polsl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprężarki tłokowej bezolejowej. Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/52/TB.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprężarki tłokowej bezolejowej zapewniającej czyste i osuszone sprężone powietrze do zastosowań w laboratorium materiałoznawczym. 2. CPV: 42123400-1 sprężarki powietrza. 3. Termin wykonania zamówienia: do 20 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 4. Przedmiot zamówienia jest finansowany zgodnie z umową numer POWR-03.05.00-00-Z098/17-00 w ramach projektu: Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42123400-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną