Przetargi.pl
Dostawa spektrofotometru dwuwiązkowego UV

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-007 Katowice, Bankowa 12
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32/359-13-34
 • Data zamieszczenia: 2023-11-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Bankowa 12
  40-007 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32/359-13-34
  REGON: 000001347
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa spektrofotometru dwuwiązkowego UV
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrofotometru dwuwiązkowego UV wraz z zewnętrzną jednostką sterująca skalibrowaną pod urządzenie i oprogramowaniem wewnętrznym (1 szt.) 2) Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji (nie starsze niż 2022), posiadać stosowne certyfikaty dopuszczające je do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.3) Zakres zamówienia obejmuje: zakup urządzenia wraz z jego dostarczeniem, transportem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, a także instalację i przeszkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi urządzenia i oprogramowania, Wykonawca przeszkoli min. 3 osoby w dniu instalacji urządzenia. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny; 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38433000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach