Przetargi.pl
„Dostawa specjalistycznego wyposażenia pracowni przygotowania zawodowego w ramach projektu „Zawodowcy na start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020”.

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35036 Rzeszów, ul. Niedzielskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 534 097 , fax. 178 534 682
 • Data zamieszczenia: 2018-10-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
  ul. Niedzielskiego 2
  35036 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 534 097, fax. 178 534 682
  REGON: 69070548200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcen.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa specjalistycznego wyposażenia pracowni przygotowania zawodowego w ramach projektu „Zawodowcy na start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, zgodnego z normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi w Polsce, wyposażenia laboratoryjnego do pracowni analitycznej w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie ul. Mickiewicza 11, 38-100 Strzyżów, obejmująca: Naczynko wagowe-12 szt., Komplet kolb miarowych (klasa A)-1 zestaw, Komplet pipet jednomiarowych (klasa AS)-1 zestaw, Komplet pipet wielomiarowych (klasa B)-1 zestaw, Komplet cylindrów miarowych (szklane klasa A)-1 zestaw, Cylinder Nesslera-36 szt., Statyw do cylindrów Nesslera-6 szt., Komplet zlewek szklanych-1 zestaw, Komplet kolb stożkowych-1 zestaw, Kolba płaskodenna-12 szt., Rozdzielacz gruszkowy-12 szt., Biureta-6 szt., Komplet lejków szklanych (lejków laboratoryjnych)-1 zestaw, Szkiełka zegarkowe-12 szt., Próbówki szklane-60 szt., Eksykator z żelem krzemionkowym-1 zestaw, Tygiel porcelanowy-6 szt., Parownica porcelanowa-6 szt., Wkraplacz-6 szt., Komplet butelek szklanych ze szczelnym zamknięciem z jasnego i ciemnego szkła-1 zestaw, Komplet butelek polietylowych ze szczelnym zamknięciem-1 zestaw, Kanistry na niebezpieczne ciecze/odpady-6 szt., Statyw do pipet szklanych-6 szt., Statyw do próbówki-6 szt., Trójnóg z płytą izolacyjną-6 szt., Szczypce laboratoryjne-12 szt., Statyw metalowy z prętem oraz łącznikiem do mocowania uchwytów-6 szt., Refraktometr-2 szt., Biureta automatyczna-2 szt., Mieszadło magnetyczne-3 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie niezbędne do przyznania punktów w kryterium „termin wykonania zamówienia” – zawarte w Formularzu Oferta. Pełnomocnictwa – jeśli są wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale (forma pisemna) lub kopii poświadczonej przez notariusza. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp - (wg wzoru, który Zamawiający udostępni wraz z informacją z otwarcia ofert), składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu - zawarte w Formularzu Oferta (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach