Przetargi.pl
Dostawa specjalistycznego sprzętu i odczynników dla Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 10-521 Olsztyn, ul. Partyzantów
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5225200, 5225760 , fax. 895 225 205
 • Data zamieszczenia: 2019-04-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Partyzantów 42529
  10-521 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5225200, 5225760, fax. 895 225 205
  REGON: 51006478400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa specjalistycznego sprzętu i odczynników dla Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: -dostawa specjalistycznego sprzętu w postaci analizatora genetycznego (Zadanie 1) i aparatu do oznaczania ilościowego DNA Real Time PCR (Zadanie 2), -instalacja sprzętu, -przeprowadzenie szkolenia dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Olsztynie, - sukcesywne dostawy materiałów i odczynników do elektroforezy (Zadanie nr 3) przy użyciu analizatora genetycznego z zadania nr 1 przez okres 3 lat od daty zainstalowania urządzenia. 2. Wymagania jakościowe i opis sprzętu wskazano w pkt. 5 Formularza ofertowego -załącznik nr 1a, 1b i 1c oraz załącznik nr 7 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 3.1. Zadanie nr 1 - dostawa analizatora genetycznego (aparatu do rozdziału elektroforetycznego fragmentów DNA metodą kapilarną oraz analizy ich długości), przeznaczonego do badań kryminalistycznych z wykorzystaniem zestawów odczynników do identyfikacji osobniczej wraz ze stanowiskami komputerowymi do obsługi i analizy danych, pakietem startowym odczynników oraz montażem urządzenia, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi (Załącznik nr 1a do SIWZ); 3.2. Zadanie nr 2 – dostawa aparatu do oznaczania ilości i jakości DNA w czasie rzeczywistym – Real Time PCR, przeznaczony do badań kryminalistycznych wraz z komputerem przenośnym do analizy danych oraz montażem urządzenia, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi (Załącznik nr 1b do SIWZ); 3.3. Zadanie nr 3 - sukcesywne dostawy materiałów i odczynników do elektroforezy przy użyciu analizatora genetycznego z zadania nr 1 przez okres do 3 lat od daty zainstalowania urządzenia Załącznik nr 1c do SIWZ). Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań. 4. Przedmiot umowy zostanie dostarczony, rozładowany i wniesiony na koszt Wykonawcy do Pracowni Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Olsztynie, mieszczącej się przy ul: Lubelskiej 35,10-408 Olsztyn, w godzinach 8:30-14:30 w dni robocze. 5. Wykonawca zobowiązany jest do instalacji urządzenia – w rozumieniu Zamawiającego oznacza to podłączenie sprzętu zgodnie z dokumentacją techniczno-rozruchową lub instrukcją montażu producenta sprzętu, jego uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania w miejscu użytkowania tj. siedzibie Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, iż instalacja urządzeń wykonana zostanie przez producenta lub serwis autoryzowany, upoważniony przez producenta. 6. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia oraz szkolenia aplikacyjnego jednodniowego, potwierdzonego certyfikatem dla użytkowników wskazanych przez Zamawiającego w języku polskim lub tłumaczonego na język polski. 7. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć podręczniki i instrukcje użytkownika z zakresu obsługi sprzętu i oprogramowania w języku polskim lub w języku angielskim i skróconej instrukcji w języku polskim. 8. Sprzęt musi być fabrycznie nowy, kompletny i sprawny technicznie, a po instalacji gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem, dostarczony w opakowaniach zabezpieczających jego elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Urządzenie nie może być przewidziane przez Producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 9. Sprzęt musi bezwzględnie spełniać wszystkie warunki techniczne i eksploatacyjne określone przez Zamawiającego w SIWZ. Wykonawca oświadcza, że zaoferowane urządzenie posiada deklarację zgodności CE potwierdzającą, że wyrób spełnia wymagania zasadnicze zawarte w Dyrektywach Rady Europy i krajowych regulacjach prawnych. 10. Wykonawca dostarczy w dniu odbioru urządzenia dokumentację zawierającą: - karty gwarancyjne zawierające numery seryjne, termin i warunki gwarancji, adresy i numery telefonów punktów świadczących usługi gwarancyjne i pogwarancyjne na terenie Polski. - instrukcję obsługi i oprogramowania do dostarczonych urządzenia, - licencje na oprogramowanie, nośniki (CD lub DVD) z wersją instalacyjną oprogramowania w tym systemu operacyjnego umożliwiającą jego instalację dowolną ilość razy, dokumentacje do zainstalowanego systemu operacyjnego oraz klucz aktywacyjny do systemu. Dostarczone nośniki danych powinny poprawnie współpracować z oferowanym urządzeniem oraz systemem operacyjnym. 11. Dostarczone oprogramowanie powinno być wolne od wad prawnych i fizycznych oraz być zgodne z zaleceniami, normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi na terenie RP. 12. Wykonawca udzieli na zaoferowane urządzenie 12 miesięcznej gwarancji licząc od daty podpisania bez zastrzeżeń przez przedstawicieli stron protokołu odbioru, z zastrzeżeniem sytuacji, kiedy okres gwarancji udzielonej przez producenta jest dłuższy, to obowiązuje gwarancja producenta. 13. Zamawiający wymaga, aby serwis urządzenia w okresie gwarancji oraz pogwarancyjny był świadczony na terenie Polski. 14. Zamawiający wymaga aby czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki był zgodny z czasem wskazanym w formularzu ofertowym, jednak nie dłuższy niż 72 godzin. 15. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi pod warunkiem, że zaproponowany przez Wykonawcę asortyment równoważny będzie pod względem cech jakościowych odpowiadał wymaganiom opisanym przez Zamawiającego w Załączniku nr 7 oraz 1a, 1b i 1c oraz zaoferowany asortyment nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych, oraz instalowania dodatkowych oprogramowań. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 16. Wykonawca, który zaoferował produkt równoważny ponosi wszelką odpowiedzialność za wynikłe szkody związane m.in. z naruszeniem powtarzalności wyników badań, uszkodzeniem sprzętu itp. 17. Zamawiający dopuszcza powierzenie zamówienia podwykonawcom Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek (zgodnie z art.36 ust.4 ustawy Pzp) zawrzeć w ofercie informacje dot. podwykonawstwa i wskazania części zamówienia, jakie jemu powierzy. Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia. 18. Wykonawca ma obowiązek (zgodnie z art. 36b ust. 1 Ustawy Pzp) wskazania w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania firm (nazw) podwykonawców. Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia. 19. Wymagana gwarancja na urządzenia będące przedmiotem zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania bez zastrzeżeń przez przedstawicieli stron protokołu odbioru ilościowo – jakościowego. Zamawiający będzie dodatkowo punktował oferty z dłuższym terminem gwarancji. 20. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 21. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 22. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 23. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium: 1.1. Zadanie Nr 1 – 10.000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych); 1.2. Zadanie Nr 2 – 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych);
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku Nr 1a, 1b oraz 1c do SIWZ, podpisany przez Osoby Uprawnione i zawierający oświadczenie, że w przypadku wyboru jego oferty Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zamówienie w terminie wskazanych w SIWZ, 2. oświadczenie o wykluczeniu na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP (na lub w oparciu o załącznik nr 2 do SIWZ); 3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP (na lub w oparciu o załącznik nr 3 do SIWZ); 4. (Jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 5. (Jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 6. W celu oceny czy oferowane urządzenie spełnia wymogi określone w Szczegółowym Opisie przedmiotu zamówienia (pkt. 5 Formularza ofertowego) Wykonawca do oferty ma obowiązek załączyć: a) własny szczegółowy opis urządzenia, w szczególności ze wskazaniem parametrów technicznych urządzenia; b) katalogi/foldery/opisy techniczne producenta oferowanego urządzenia (zamawiający dopuszcza przesłanie tych dokumentów w języku angielskim) 7. dowód wniesienia wadium dla zadania nr 1 i nr 2.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach