Przetargi.pl
Dostawa specjalistycznego samochodu typu camper w formie leasingu operacyjnego

Polska Agencja Antydopingowa ogłasza przetarg

 • Adres: 00-449 Warszawa, Łazienkowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225298912 , fax. 225298912
 • Data zamieszczenia: 2020-11-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polska Agencja Antydopingowa
  Łazienkowska 6a
  00-449 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225298912, fax. 225298912
  REGON: 36749895500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.antydoping.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa specjalistycznego samochodu typu camper w formie leasingu operacyjnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego samochodu specjalistycznego typu camper – wyprodukowanego po 1 stycznia 2020 r., w formie leasingu operacyjnego dla Polskiej Agencji Antydopingowej, na okres 36 miesięcy z opcją wykupu. Samochód musi być przeznaczony do podróżowania dla minimum 5 osób wraz z możliwością zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych: sen, toaleta, dostęp do wody, jedzenie. Pojazd powinien być dostarczony do siedziby zamawiającego: ul. Łazienkowska 6A, 00-049 Warszawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66114000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia (określonych w SIWZ), Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest przedłożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania–wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ oraz oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego–wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 2. wskazanie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (w treści formularza ofertowego), 3. pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach