Przetargi.pl
Dostawa specjalistycznego samochodu chłodni do przewozu surowic i szczepionek

Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 98-220 Zduńska Wola, Poręby
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438 235 770
 • Data zamieszczenia: 2019-07-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych
  Poręby
  98-220 Zduńska Wola, woj. łódzkie
  tel. 438 235 770
  REGON: 10639200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cbr-poreby.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa specjalistycznego samochodu chłodni do przewozu surowic i szczepionek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego samochodu chłodni do przewozu surowic i szczepionek. Minimalne wymagania techniczne: 1. samochód fabrycznie nowy nie starszy niż 2019 rok, 2. dopuszczalna masa całkowita do 3,5 t. 3. napęd na przednie koła, 4. rodzaj paliwa ON, 5. drzwi boczne pełne, przesuwane z prawej strony, 6. drzwi tylne pełne, otwierane na boki o kąt min. 180 st. 7. na samochodzie zamontowany agregat chłodniczy wraz z wykonana izolacją termiczną nadwozia, musi zapewniać temperaturę przestrzeni ładunkowej w zakresie + 2 st. C- + 8 st C. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków w postępowaniu na podstawie wymagań określonych w rozdziale V SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach