Przetargi.pl
Dostawa specjalistycznego obuwia dla członków zespołów ratownictwa medycznego i obuwia profilaktycznego dla dyspozytorów medycznych.

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W PRZEMYŚLU SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ogłasza przetarg

 • Adres: 37-700 Przemyśl, Słowackiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 784403454, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-12-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W PRZEMYŚLU SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
  Słowackiego 85
  37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie
  tel. 784403454, , fax. -
  REGON: 36960081400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsprprzemysl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa specjalistycznego obuwia dla członków zespołów ratownictwa medycznego i obuwia profilaktycznego dla dyspozytorów medycznych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, pierwszej jakości specjalistycznych butów całosezonowych dla członków zespołów ratownictwa medycznego i obuwia profilaktycznego dla dyspozytorów medycznych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Przemyślu. W niniejszym postępowaniu występują 2 części ( 2 Pakiety). - Pakiet nr 1 – dostawa specjalistycznych butów całosezonowych dla członków zespołów ratownictwa medycznego w ilości par 190 par. - Załącznik nr 1 A - Pakiet nr 2 – dostawa obuwia profilaktycznego skórzanego w ilości 11 par (w tym 4 pary damskich, 7 par męskich ) - Załącznik nr 1 A
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18830000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 2. opis przedmiotu zamówienia - załącznik 1a. 3. dokumenty potwierdzające zgodność z norma EN ISO 20345 S3 WR CI HI HRO SRC (certyfikat lub świadectwo zgodności dotyczy tylko Pakiet nr 1 4.Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie). 5.Dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22a ustawy Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, treści których musi wynikać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach