Przetargi.pl
Dostawa soli morskiej do celów akwarystycznych

MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY W ŁODZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 94-303 Łódź, ul. Konstantynowska 8/10
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY W ŁODZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Konstantynowska 8/10
  94-303 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 364088429
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoo.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Forma prawna: Sp. z o.o. Forma własności: własność samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa soli morskiej do celów akwarystycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa soli morskiej do celów akwarystycznych dla Orientarium na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SWZ oraz we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14420000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-04

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną