Przetargi.pl
Dostawa słupków prowadzących U-1a dla RDW w Kartuzach

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Kartuzach ogłasza przetarg

 • Adres: 83-300 Kartuzy, ul. Wzgórze Wolności 15
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 681-05-31
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Kartuzach
  ul. Wzgórze Wolności 15 15
  83-300 Kartuzy, woj. pomorskie
  tel. 058 681-05-31
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw-gdansk.pl Uwaga zmiana nr tel. 58~681-03-21
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa słupków prowadzących U-1a dla RDW w Kartuzach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa słupków prowadzących U-1a dla RDW w Kartuzach w ilości 1500 szt. z numeracją hektometrową U-8 od 0÷9 oklejonych jednostronnie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349284507
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdw-gdansk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach