Przetargi.pl
Dostawa serwerów RACK.

INSTYTUT GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK ogłasza przetarg

 • Adres: 01-452 Warszawa, Księcia Janusza 64
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: INSTYTUT GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
  Księcia Janusza 64
  01-452 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 000325908
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa serwerów RACK.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów RACK. Zaoferowane serwery muszą być jednakowe, fabrycznie nowy.2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.3. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia:Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Naukul. Księcia Janusza 6401– 452 Warszawa4. Sprzęt wchodzący w zakres dostawy musi być:a) fabrycznie nowy, wolny od wad, nie obciążony prawami osób trzecich;b) wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 roku, pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta sprzętu;c) nieużywany, nie był przedmiotem wystaw bądź prezentacji, nie był wcześniej wykorzystywany przez innego użytkownika – dotyczy to także części składowych urządzenia;d) kompletny, aby do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie był konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów; e) pozbawiony wszelkiego rodzaju zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do urządzenia i jego serwisowanie pracownikom Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych;f) objęty co najmniej 24-miesięcznym okresem gwarancji liczonym od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń, na zasadach i zgodnie z wymogami określonymi w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiącymi załącznik nr 2 do SWZ;g) dostarczony Zamawiającemu w bezzwrotnym opakowaniu producenta zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie transportu.5. Pozostałe wymagania związane z realizacją zamówienia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48820000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach