Przetargi.pl
Dostawa samochodu specjalnego lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego wraz z przyczepą specjalną dwuosiową

Urząd Miasta Lędziny ogłasza przetarg

 • Adres: 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2166511 , fax. 32 2166508
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Lędziny
  ul. Lędzińska 55
  43-143 Lędziny, woj. śląskie
  tel. 32 2166511, fax. 32 2166508
  REGON: 27052912200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ledziny.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodu specjalnego lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego wraz z przyczepą specjalną dwuosiową
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego samochodu specjalnego lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego oraz przyczepki dwuosiowej : • samochód specjalny lekki rozpoznawczo-ratowniczy – 1 szt. • przyczepka specjalna dwuosiowa – 1 szt. 2 Samochód i przyczepka dwuosiowa oraz zamontowane na nim wyposażenie muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone, nieobciążone prawami osób trzecich, pierwszej jakości. 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określający wymagania minimalne postawione przez zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w załącznikach nr 1A i 1B do SIWZ: „Opis techniczny przedmiotu zamówienia”. 4 Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 34144210-3Wozy strażackie. 5 Zakup realizowany w ramach środków pochodzących z Województwa Śląskiego oraz Gminy Lędziny. 6 Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień, w miejscu gdzie przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencyjnych technicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wskazanie równoważności oferowanego rozwiązania zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP spoczywa na wykonawcy. 7 W przypadku opisu za pomocą norm za rozwiązania równoważne uznaje się takie rozwiązania, które zapewniają spełnienie wymagań minimalnych określonych w normie na poziomie nie gorszym niż opisano to w stosownych normach. W przypadku przywołanych w SIWZ norm rozumie się normy aktualne. 8 W pozostałych przypadkach (opis przedmiotu zamówienia za pomocą europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencyjnych technicznych) za równoważny uważa się taki produkt, materiał czy system o parametrach technicznych, funkcjonalnych i jakościowych nie gorszych niż wymienione w opisie przedmiotu zamówienia. 9 Minimalny okres gwarancji na dostarczony samochód i przyczepę wynosi: 24 miesiące.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w tym osób fizycznych nie będących pracownikami Wykonawcy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także odrębne oświadczenie dla każdego z tych podmiotów. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum): 1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania; 3) dokumenty, o których mowa w pkt 6.1. pkt. 1)-2) i 4) SIWZ obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy; 5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów; 6) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach