Przetargi.pl
Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Aleksandrów Kujawski

Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski ogłasza przetarg

 • Adres: 87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 054 2822031, 2822059 w. 37 , fax. 054 2822031, 2822059
 • Data zamieszczenia: 2020-11-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  ul. Słowackiego 12
  87-700 Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 054 2822031, 2822059 w. 37, fax. 054 2822031, 2822059
  REGON: 54496400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Aleksandrów Kujawski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - 8 osób /łącznie z kierowcą / na fotelach i 1 osoby na wózku inwalidzkim, wyprodukowanego w roku 2019 lub 2020. 2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji określone zostały w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do siwz. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych od wymienionych w SIWZ. W takim przypadku zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że urządzenie są równoważne lub charakteryzują się lepszymi parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej. 4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV). Główny kod CPV: 34115200-8 Dodatkowe kody CPV: 34114400-3, 34110000-1 Zamówienie współfinansowane jest w ramach projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszklanych”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania w przypadku nie pozyskania współfinansowania z ww. programu. Zamawiający informuję, że wybór najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu nastąpi w terminie związania ofertą, natomiast podpisanie umowy będzie miało miejsce po otrzymaniu dofinansowania od instytucji finansującej tj. po otrzymaniu przez zamawiającego decyzji w sprawie przyznania dofinansowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34115200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach