Przetargi.pl
Dostawa samochodu osobowo-terenowego z homologacja samochodu ciężarowego na potrzeby Nadleśnictwa Golub Dobrzyń

Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń ogłasza przetarg

 • Adres: 87-400 Toruń, Konstancjewo 3A
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń
  Konstancjewo 3A
  87-400 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  REGON: 870530023
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://golub-dobrzyn.torun.lasy.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodu osobowo-terenowego z homologacja samochodu ciężarowego na potrzeby Nadleśnictwa Golub Dobrzyń
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (data produkcji – nie wcześniej niż w 2021 r.) jednego samochodu osobowo-terenowego pn.: „Dostawa samochodu osobowo-terenowego z homologacją samochodu ciężarowego na potrzeby Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń – postępowanie drugie”. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Nadleśnictwa Golub Dobrzyń, Konstancjewo 3A, 87-400 Golub Dobrzyń. Dostarczony samochód osobowo-terenowy musi być typu SUV lub crossover z homologacją samochodu ciężarowego.Szczegółowy zakres dostawy, jaką Wykonawca jest zobowiązany zrealizować w ramach przedmiotu zamówienia, jej parametry techniczne, a także opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia i jego odbioru określają dokumenty tj.: - projektowane postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 7 do SWZ, - Opis Przedmiotu Zamówienia („OPZ”), stanowiący załącznik nr 8 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziałuw postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do występowaniaw obrocie gospodarczym.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowejZamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 100 000,00 zł4) zdolności technicznej lub zawodowej.Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących doświadczenia zawodowego Wykonawcy oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.- Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 dostawę polegającą na dostawie samochodu terenowego z homologacją samochodu ciężarowego o wartości co najmniej 120 000,00 zł brutto;- Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie potencjału technicznego.- Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-01

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach