Przetargi.pl
Dostawa samochodu osobowego pickup dla Nadleśnictwa Ujsoły

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO UJSOŁY ogłasza przetarg

 • Adres: 34-371 Ujsoły, ul. Świętego Huberta 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO UJSOŁY
  ul. Świętego Huberta 2
  34-371 Ujsoły, woj. śląskie
  REGON: 071001978
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodu osobowego pickup dla Nadleśnictwa Ujsoły
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego pickup dla Nadleśnictwa Ujsoły.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:1. Specyfikacja wymagań techniczno – użytkowych – załącznik nr 1 do SWZ. 2. Projektowane postanowienia umowy (Wzór umowy) – załącznik nr 2 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach