Przetargi.pl
DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM WRAZ Z OBRANDOWANIEM

Nadleśnictwo Toruń ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, Polna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 62 330 31 , fax. 56 62 388 14
 • Data zamieszczenia: 2022-10-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Toruń
  Polna
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 62 330 31, fax. 56 62 388 14
  REGON: 870036850
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.torun.torun.lasy.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM WRAZ Z OBRANDOWANIEM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa samochodu osobowego o napędzie elektrycznym dla Jednostki Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Toruń oraz wykonania brandingu tego samochodu. Opis techniczny został zawarty w załączniku nr 2 do SWZ. Warunki realizacji zamówienia zawarto w Załączniku nr 6 do SWZ - projekt umowy. Specyfikacja techniczna brandingu stanowi załącznik nr 2a do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 2 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:5 000,00 PLN2. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 1-4 Pzp wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy na rachunek bankowy Zamawiającego:PKO BP SA 69 1020 5011 0000 9802 0197 0383podając w tytule wpłaty tytuł postępowania.Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w formie elektronicznej.5. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 1-4 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - „Dostawa samochodu osobowego o napędzie elektrycznym wraz z obrandowaniem” Oznaczenie sprawy: S.270.1.3.2022”6. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 1-4 Pzp. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.7. Zgodnie z art. 98 ust. 6 Pzp zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.4) zdolności technicznej lub zawodowej:
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-03

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach